Про кафедру

Кафедра англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – це визнаний центр вивчення англійської мови, літератури та методики викладання іноземних мов. На кафедрі на 2020-2021 н.р.  навчається на денній формі навчання 314, на заочній 120 студентів.  Заняття для студентів денної та заочної форм навчання, що здобувають ступені магістра та бакалавра, а також слухачам курсів післядипломної освіти проводять 29 викладачів, з них штатних співробітників – 28, сумісників – 2, професорів – 2, докторів наук – 2, кандидатів наук – 15 (кандидатів наук, доцентів – 11, кандидатів наук, асистентів – 4) асистентів – 7, аспірантів – 2.

Кафедра пропонує широкій вибір освітніх програм для здобувачів рівнів бакалавр та магістр: освітній рівень бакалавр спеціальність “Філологія”, освітній рівень бакалавр спеціальність “Середня освіта”, освітній рівень магістр спеціальність “Філологія” та освітній рівень магістр спеціальність “Середня освіта”.

Крім того, студенти рівня магістр мають змогу отримати подвійні дипломи, прийнявши участь у програмі навчання в 2-х університетах: Чернівецькому національному університеті та університеті ім. Павла Йозефа Шафарика, м. Кошице, Словаччина.

Основні лінгвістичні дисципліни за бакалаврською та магістерською програмами спеціальності «Філологія» дозволяють студентам успішно спілкуватися англійською мовою як першою іноземною і німецькою/французькою як другою іноземною мовою; розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі лінгвістики, літературознавства в процесі професійної діяльності. Програми спрямовані на практичну діяльність випускників, тому передбачено проходження педагогічної практики. В реалізації освітніх програм беруть участь асистенти-іноземці (американський Корпус Миру, Академічна програма імені Фулбрайта, Британська Рада в Україні).

  • Обов’язкові дисципліни освітніх програм гарантують набуття компетентностей і навичок у галузі лінгвістики і літератури; у професійній діяльності філолога-фахівця з англійської мови як першої іноземної та німецької / французької як другої іноземної мови, у комунікації іноземною мовою в усній та письмовій формі, у набутті навичок soft skills та навичок наукового дослідження.

  • Спеціалізовані вибіркові курси мають на меті врахувати інтереси студентів та надати можливість обрати власну освітню траєкторію, приділяючи увагу розвитку таких навичок, як творче та ділове письмо, інформаційні технології, переклад, бізнес-англійська та ін.

 

Основні дисципліни за бакалаврською та магістерською програмами спеціальності «Середня освіта» орієнтовані на теоретичну та практичну підготовку з основної та другої іноземної мов з ґрунтовним опануванням теоретико-лінгвістичних, психолого- педагогічних дисциплін, педагогічними практиками у середніх навчальних закладах, розробкою та захистом дослідницьких проектів фахового спрямування, залученням до процесу міжкультурної комунікації та участь у міжнародних програмах академічного обміну (наприклад, програми Еразмус) та ін.

  • Обов’язкові дисципліни освітніх програм гарантують формування професійних компетентностей майбутніх учителів іноземної мови та літератури (англійської та німецької/французької) основної (базової) середньої школи, дозволяють оволодіти методами навчання іноземних мов, сучасними технологіями в галузі викладання іноземних мов у загальноосвітніх закладах різних ступенів, методологією наукового дослідження, готують до творчої навчально-методичної діяльності, безперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення.

  • Спеціалізовані вибіркові курси, врахувуючи інтереси студентів, надати можливість накреслити їх власну освітню траєкторію, що фокусується на розвитку навичок сучасних інформаційні технології, організації навчання англійської мови за принципами інклюзії, виховна робота, навчання другої іноземної мови, здійснення педагогічного експерименту та ін.

Наші випускники (посилання на success stories) мають різноманітні можливості щодо працевлаштування. Так, після завершення четвертого року навчання на бакалаврській програмі зі спеціальності «Філологія» випускники отримують ступінь бакалавра, що дає їм право працювати в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; посідати робочі місця в освітніх і наукових установах, політичних та громадських організаціях, компаніях, підприємствах, перекладацьких центрах.

Після завершення четвертого року навчання на бакалаврській програмі зі спеціальності «Середня освіта» випускники отримують ступінь бакалавра, що дає їм право працювати в науковій та освітній галузях: асистентом вчителя у загальноосвітніх навчальних закладах, вихователем у дошкільних навчальних закладах, організатором позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми, лаборантом наукового підрозділу.

 

Магістр зі спеціальності «Філологія» може працювати в науковій, літературно-видавничій, освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, РR-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування і культурних центрах тощо.

 

Магістр зі спеціальності «Середня освіта» може працювати вчителем загальноосвітнього навчального закладу, вихователем-методистом, організатором позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми, інспектором з навчальної, виховної, методичної роботи; інспектором середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів; інспектором шкіл, методистом культурно-освітнього закладу.

 

 

Важливим для кафедри є відгуки випускників, студентів і роботодавців. Співпраця з ними, врахування зауважень та побажань безперервно удосконалюють роботу кафедри.

 

Студенти про кафедру англійської мови

 

Наукова робота студентів при кафедрі англійської мови здійснюється як в межах освітніх програм (написання курсових та магістерських наукових робіт), так і у позапрограмному форматі. Так, при кафедрі функціонують 4 наукових гуртка, спеціалізація яких дає студентам можливість підготуватись до написання свого дослідження і заглибитись саме в ту сферу навчання, яка їх цікавить. Результатами роботи стають статті, тези, виступи на міжнародних студентських конференціях, проекти, круглі столи та гранти.

Студенти кафедри мають змогу практикувати англійську мови з носіями мови. На кафедрі працюють волонтери урядового агенства США Peace Corps. Для кращого розвитку усного мовлення значна частина дисциплін має комунікативне спрямування.

Студенти мають можливість отримувати стипендії і проходити навчання за кордоном у рамках програми Європейського Союзу Еразмус + (університети Польщі, Литви, Іспанії, Австрії, Словаччині, Румунії тощо). Діє Угода про співпрацю між ЧНУ та університетом міста Лок-Хейвен, Пенсильванія, США, згідно з якою студенти кафедри англійської мови мають змогу безкоштовно навчатися семестр в американському закладі.

Comments are closed