Онлайн збірник «МАГІСТЕРСЬКІ СТУДІЇ»

Онлайн збірник «МАГІСТЕРСЬКІ СТУДІЇ» започатковано при кафедрі англійської мови факультету іноземних мов ЧНУ імені Юрія Федьковича для оприлюднення та апробації наукових досліджень студентів першого і другого рівнів вищої освіти спеціальностей 035 «Філологія» та 014 «Середня освіта» та для оприлюднення результатів діяльності наукових гуртків студентів, що функціонують при кафедрі англійської мови (затверджено на засідані кафедри англійської мови № 12 від 20 грудня 2020 року). Періодичність видання двічі на рік.

Редакційна колегія:

головний редактор – д.ф.н.,проф. Єсипенко Н.Г.;

д.ф.н., проф. Колесник О.С.;

к.ф.н., доц. Грижак Л.М.;

к.ф.н., доц. Лопатюк Н.І.;

к..п..н., доц. Шиба А.В.;

відповідальний секретар к.ф.н. Батринчук З.Р.

Вимоги до публікацій

У журналі публікуються наукові статті, огляди та рецензії з актуальних проблем лінгвістики та методики викладання іноземних мов.

Мова видання – українська, англійська, німецька. У запропонованих до публікації наукових статтях повинні за вимогами ДАК міститися такі елементи: постановка проблеми; огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми; формулювання завдання дослідження та матеріал дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження та перспективи; список використаних джерел (транслітерований список джерел додається обов’язково). Публікація безкоштовна.

Вимоги до оформлення рукопису

 • Стаття повинна бути збережена у програмі Microsoft Office Word 2003 (розширення .doc).
 • Береги: лівий – 30 мм, правий – 20 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм.
 • Шрифт Times New Roman (при використанні інших шрифтів обов’язково вказати їх та надіслати зі статтею), розмір шрифту – 14.
 • Міжрядковий інтервал – 1, відступ абзацу – 1 см (зроблений автоматично).
 • Переноси не допускаються.
 • Перед назвою статті з правого краю жирним прямим шрифтом зазначається [ім’я та прізвище автора], нижче у дужках [місто].
 • [НАЗВУ СТАТТІ] друкують великими літерами жирним по центру без абзацу.
 • Анотація подається українською та англійською мовами. Обсяг анотації не повинен перевищувати 50 слів. Англійська анотація має містити 250 слів.
 • Ключові слова (5 слів) українською та англійською мовами подаються одразу після тексту анотації.
 • Посилання в тексті на джерела зазначають у квадратних дужках [No джерела, сторінка], наприклад: [2, c. 73]. Список літератури, оформлений згідно з останніми вимогами ДАК, подають після статті в алфавітному порядку. Окремо подається список джерел ілюстративного матеріалу. Окремо список літератури транслітерується англійською мовою. Транслітерований список літератури. Для транслітерації українського тексту на латиницю використовується безкоштовний сайт http://www.translit.kh.ua вибираємо варіант (BGN)
 • Обсяг статті – 6-8 сторінок.

Вимоги до рисунків, таблиць та схем

 • Кожна таблиця або рисунок повинні мати назву і номер.
 • Ширина рисунків, таблиць та схем до 11 см.
 • Рисунки та графіки тільки чорно-білі.
 • Розмір тексту рисунків не менше 9 пт, таблиць – не менше 10 пт.
 • Обов’язково всі схеми і малюнки згруповані.
 • Формули повинні бути набрані в редакторі формул із наступними параметрами: звичайний 14 пт.

Разом із роздрукованим текстом статті необхідно подати її електронний варіант.

Вимоги до оформлення статей

Comments are closed