Історія кафедри

DSC_0770

Кафедру англійської мови утворено в 1944 р. Першим її завідувачем була старший викладач Р. С. Раух. Пізніше кафедру очолювали доцент Д. Г.  Радченко, старший викладач І. Г. Філіпченко, доценти Н. Ф. Пелевіна, Л. І. Миловидова, В. В. Михайленко.  Н. Л. Львова, А. В. Панаськов, а сьо­годні кафедрою завідує професор Н. Г. Єсипенко. Навчальний процес забезпечують 4 професори, 15 кандидатів наук, з яких 9 доцентів, 7 асистентів та 2 аспірантів.

Навчальний процес на кафедрі проводиться за трьома напрямами: англістика, методика викладання англійської мови, переклад. Викладачі читають кур­си з англійської мови (читання, письмо, мовлення, аудіювання), граматики (практична, теоретична та функціональна), лексикології (дериватологія, семантика, лексикографія), фонетики (практична, теоретична), історії мови, перекладу (те­орія і практика), лінгвокраїнознавст­ва, аналіз художнього  тексту, теорії і практики ко­мунікацій, методики викладання англійської мови, методів лінгвістичного аналізу, літератури англомов­них країн, англійська для академічного вжитку та бізнес англійська. Підготовка студентів на кафедрі відбувається за трьома освітніми рівнями: бакалаврський (І рівень), магістерський (ІІ рівень) і докторський  (PhD) (III рівень). Студенти навчаються на зазначених рівнях за двома спеціальностями: 035 Філологія і 014 Середня освіта.

Окрім основного навчального про­цесу, викладачі кафедри регулярно за­лучаються до читання курсів у Буко­винській малій академії наук, яка функціонує при університеті з метою безперервної підготовки учнів для вступу у вищі навчальні заклади.

Кафедра англійської мови регуляр­но співпрацює з Чернівецьким обла­сним інститутом післядипломної пе­дагогічної освіти та постійно підтри­мує шефські зв’язки з гімназіями №1, 2,4,5, загальноосвітньою школою № 18 та №22  м. Чернівців, які є базо­вими для проходження студентами спеціальності Середня освіта педагогічних практик – важливим напрямом системи про­фесійної підготовки.

Викладачі кафедри регулярно проходять стажу­вання в кращих вузах України та закордоном. Налагоджено плідні та тісні зв’язки з університетами США (м. Лок-Хейвен); Румунії (м. Сучави, м. Ясси); Словаччини (м. Кошице); Болгарії (м. Велико-Тирново). Наші викладачі є постійними членами і в міжнародних організаціях, таких як TESOL України; беруть активну участь в наукових семінарах і тренінгах, організованих Британською Радою в Україні, Посольством США в Україні та освітніми громадськими організаціями.

Кафедра англійської мови співпрацює з Корпусом Миру (США) з 1998 року, а також з програмою імені Фулбрайта в Україні – реалізуючи один з напрямків діяльності цієї організації, а саме: викладання англійської мови. Волонтери корпусу Миру викладають усне мовлення, основи творчого письма та проводять  English Club для студентів кафедри, діяльність якого спрямована на розвиток мовленнєвих навичок студентів, на ознайомлення студентів з культурою англомовних країн, що досягається шляхом перегляду сучасних англомовних художніх фільмів та подальшого обміну думками. студенти залучені до обговорення побаченого в мережі Інтернет, а саме: на спеціально створеній дискусійній платформі у соціальній мережі Facebook. Студенти кафедри активно долучаються до різноманітних програм, як українських, так і міжнародних.   У рамках програми Erasmus+Ka студенти кафедри навчаються в Австрії (м. Каринтія), Литві (м. Вільнюс), Польщі (м. Лодзь), Іспанії (м. Валенсія) ,Грузії (м. Рустава); Студенти-магістри кафедри мають можливість навчатися в університеті ім. П. Шафарика, м. Кошице, Словаччина, за програмою подвійних дипломів зі спеціальності 035 Філологія (англійська мова та література) і  2.1.29 британські та американські студії, що надає   їм змогу отримати диплом про вищу освіту європейського зразка.

Викладачі також приділяють осо­бливу увагу науковій роботі. На кафедрі здійснюється робота періодичного наукового видання  «Германська філологія». Члени кафе­дри постійно беруть участь у наукових конфе­ренціях як всеукраїнського, так і міжнародного рівня.

При кафедрі діє аспі­рантура. Завідувач кафедри є членом спеціалізованої Вченої ради Д 76.051.07 Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (зі спеціальностей 10.02.04 – „Гер­мансь­кі мови” та 10.02.01 – „Українська мова”), а також спеціалізованої Вченої ради К 35.051.15 Львівського національного університету імені І. Франка (спеціальність: Германські мови і порівняльне мовознавство); рецензує та опонує канди­датські та докторські дисертації, редагує монографії, посібники, підручники, входить до редколегії видання «Актуальні проблеми романо-германської фі­ло­логії та прикладної лінгвістики» та наукового вісника ЧНУ ім. Ю. Федьковича „Германська філологія”.

Професор кафедри д.ф.н. Колесник О.С. бере участь у роботі спеціа­лізованих вчених рад К 26.133.08 (КУ імені Бориса Грінченка) та К 26.053.15 (НПУ ім. М.П. Драгоманова), входить до редколегій наукового вісника Чер­ні­вецького ун-ту „Германська філологія” та фахового видання Studia Philo­logica (КУ імені Бориса Грінченка), бере участь у роботі «Форуму віль­ного наукового дискурсу».

Належно укомплектований книжковий фонд на­вчальної та наукової літератури, який пропонується студентам для опанування. Особливо вирізняється багата фондами англомовна бібліотека, зібрана за сприяння Посольства США та Британської Ради в Україні. До послуг студентів лабораторії з фонетики, перекладу, країнознавства та методики викладання англійської мови.

 

Comments are closed