Наука

Кафедральна тема: 0121U110644 – ГЕРМАНСЬКІ І РОМАНСЬКІ МОВИ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТА ВИКЛАДАННЯ

Науковий керівник: д.ф.н, проф. Осовська І.М.

Термін виконання: 2021–2025 рр.

Кількість виконавців: 32,75 ставки (452 зі студентами), з них штатних спів­ро­біт­ників – 28, сумісників – 2, професорів – 2, докторів наук – 2, кандидатів наук – 17: кандидатів наук, доцентів – 10, кандидатів наук, асистентів – 7; асистентів – 7,  аспірантів – 1, докторантів – 1, студентів на денній формі навчання: 318, на заочній: 134.

Наукові результати, отримані при виконанні теми у звітному році.

 1. Перший етап. Дослідження структурно-семантичних та дискурсивних особливостей різнорівневих одиниць германських та романських мов
 2. Проблематика дослідження. Актуальні проблеми загального, германського, романського та порівняльного мовознавства, що висвітлюють особливості розвитку й функціонування германських мов та романських мов, насамперед, з ракурсу структурної, когнітивної та комунікативної лінгвістики, лінгвістики тексту, дискурсології,  методики викладання мов,
 3. Мета і завдання НДР на першому етапі – встановлення структурно-семантичних та дискурсивних особливостей різнорівневих одиниць германських та романських мов.

До основних завдань належать, зокрема:

 • виявлення синтагматичних та парадигматичних властивостей різнорів­не­вих мовних одиниць;
 • здійснення кількісно-якісного аналізу параметрів їхнього вживання в мові чи мовленні;
 • порівняння за допомогою квантитативних методів частоти вживання оди­ниць у різних текстах, у творах різних авторів та різних типах дискурсу;
 • опис чинників, які зумовлюють розбіжності у вживанні досліджу­ваних одиниць у різних типах дискурсу.

Наукові результати використання НДР.

Дослідження проводились на різних рівнях мовної структури (фразеологічному – Ковалюк Ю.В., стилістичному – Грижак Л.М., грама­тичному – Гнатковська О.М., Лукащук М.В.; морфемному – Соловйова О.В., Суродейкіна Т.В.; текстемному та дискурсемному – Гнатковська О.М., Бешлей О.В., Сапожник І.В., Батринчук З.Р., Єсипенко Н.Г.; когнітивному – Єсипенко Н.Г., Павлович Т.І., Мігорян О.В., та ін.). Діахронічний аналіз лексики знайшов свою верифікацію та підтвердження у структу­рі тексту й дискурсу (Павлович Т.І., Суродейкіна Т.В., Соловйова О.В., Гнатковська О.М.; проводився аналіз терміносистем (Єсипенко Н.Г., Бешлей О.В.), архаїчної лексики, лексико-граматичних класів слів у межах лексичних чи лексико-семантичних полів (Сапожник І.В., Суродейкіна Т.В.) (лексичний рівень мови). Теоретичні та прикладні проблеми лінгвістики та методики викла­дання висвітлені в серії статей Бешлей О.В., Соловйова О.В. Куковської В.І., Грижак Л.М., Батринчук З.Р., Буртник Б.Я. та ін.

Низка лінгвістичних проблем досліджуються аспірантами та докторантами кафедри (напр., «Актуалізація культурних концептів у сучасних англомовних мас-медійних засобах» – Молочко О., «Англомовна контекстуальна синонімія» – Казимір І.).

Особливістю усіх проведених досліджень є широке використання сучасних методів дослідження мовного матеріалу (мето­дів концептуального аналізу, дискурс-аналізу, квантитативних методів). Майже з усіх перерахованих проблем отримані нові результати, що знайшло своє підтвердження у зарубіжних публікаціях і у публікаціях у фахових виданнях України.

Очікуване використання отриманих результатів.

Отримані результати можуть бути використані і використовуються:

 • у теоретичних курсах з фонетики, лексикології, граматики, історії англійської мови, спецкурсах з аналізу тексту, когнітивної лінгвістики, англійської мови різногалузевого вжитку та ін..;

у навчальних посібниках (зокрема див. Павлович Т.І. Практичний курс англійської мови як першої іноземної (аналітика), 1 курс:, Павлович Т.І. Практичний курс англійської мови як першої іноземної (усне мовлення), 2 курс; І.М. Микитюк, М.В., Ковалюк, Ю.В. Ковалюк М.В.Вступ до спеціальності: курс лекцій для студентів-філологів 1 курсу; Soloviova O., Sapozhnyk I. Public Speaking: the Power of Presenting; Павлович Т.І. English Literature, 4 курс; Павлович Т.І., Гнатковська О.М. Home reading. Ноtel. 4 курс; An Introduction to Literary Text Analysis: Навчальний посібник / Укл. О.М. Гнатковська, І.В. Сапожник; Сучасна література англомовних країн: конспект лекцій : навч.посіб. / укл. Т.В. Суродейкіна, Суродейкіна Т,В., Довгопола А.С., Ліннікова В.О.Курс практичної фонетики англійської мови ; Soloviova O., Hnatkovska O. Find Your Voice: Debating. та ін.; методичних роботах (О.М.Гнатковська, Н.В. Садовник-Чучвага, Г.Д. Федич.Методична обробка тексту, примітки і комплекс вправ;  Бешлей О.В. Teaching English: socio-cultural aspect, 3 курс та ін.).

 • при написанні магістерських робіт (зокрема, «Структурно-семантичні і функційні особливості сучасних англомовних термінів ІТ-сфери» (студент 611 гр. Жовтяк В., керівник Колесник О.С.), «Мовновиражальні засоби ідіостилю американської письменниці Сари Джіо» (студентка 612 гр. Буртник С., керівник Сапожник І.В.), «Мовні та композиційні особливості жанру Review в сучасній англійській мові» (студентка 612 гр. Скульська О., керівник Соловйова О.В.), «Актуалізація концепту «БІДНІСТЬ»  в сучасному англомовному мас-медійному дискурсі» (студентка 612 гр. Мосяк І., керівник Гнатковська О.М.), «Лінгво-стилістичні особливості використання гумору у скриптах фільмів кінокомпанії «Марвел» за 2019-2022 рр.» (студентка 612 гр.Лактіна Н., керівник Павлович Т.І. тощо).

 Перелік:

 • поданих заявок на міжнародні проекти : студенти кафедри навчаються за міжнародною програмою ЕРАЗМУС + у закладах вищої освіти Європи

Інші форми наукової діяльності:

Кафедрою керує д.філол.н., проф. Єсипенко Н.Г. При кафедрі діє аспі­рантура/докторантура. Завідувач кафедри є членом постійної спеціалізованої вченої ради Д 35.051.1 Львівського національного університету імені Івана Франка зі спеціальностей 10.02.04 – германські мови та 10.02.16 – перекладознавство. Проф. Єсипенко Н.Г. рецензує та опонує канди­датські та докторські дисертації, редагує монографії, посібники, підручники, входить до редакційний рад наукових вісників категорії Б та Scopus.

Проф. Єсипенко Н.Г. входить до складу галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» (рішення Національного агентства від 29 серпня 2019 р (протокол №9).

Професор кафедри д.ф.н. Колесник О.С. бере участь у роботі спеціа­лізованих вчених рад К 26.133.08 (КУ імені Бориса Грінченка) та К 26.053.15 (НПУ ім. М.П. Драгоманова), входить до редколегій фахового видання Studia Philo­logica (КУ імені Бориса Грінченка), бере участь у роботі «Форуму віль­ного наукового дискурсу».

Стажування студентів, аспірантів, науковців у провідних наукових центрах України: викладачі кафедри у звітному році проходили стажування у таких наукових центрах: Буковинський державний медичний університет, кафедра іноземних мов (викладачі Грижак Л.М., Павлович Т.І., Мігорян О.В.); під час вебінарів, семінарів, он-лайн курсів (викладачі Гнатковська О.М., Грижак Л.М., Єсипенко Н.Г., Сапожник І.В., Москаль  Т.Д., Батринчук З.Р., Павлович Т.І., Мігорян О.В. Соловйова О.В. та ін.)

Навчальний процес на кафедрі проводиться за трьома напрямами: англістика, методика викладання англійської мови, переклад. Тематика ма­гіс­терських робіт відповідає науковій тематиці кафедри і тим навчальним кур­сам, читання яких забезпечує кафедра, наприклад: теоретична граматика, лексикологія, стилістика, історія мови, основи теорії мовної комунікації, когнітивна лінгвістика, методика навчання іноземних мов і т.д.

Викладач кафедри Худик К.Г. є тренером для семінарів з методики викладання, організованих Британською Радою в Україні, та є текстологом міжнародних іспитів від Pearson.

Кафедра співпрацює з ліцеями та ЗОШ,  які є базовими для проходження студентами спеціальності «Середня освіта» педагогічних практик на 1-4 курсах та студентами спеціальності «Філологія» на 4 курсі (виробнича педагогічна практика).

 Робота аспірантури, докторантури:

При кафедрі діє аспірантура/докторантура зі спеціальності 035 Філологія

Прізвище, ініціали Спеціальність Термін перебування Форма

(денна, заочна)

Науковий керівник
Молочко О. 035 Філологія 2018-2022 Аспірантура денна Єсипенко Н.Г.
Казимір І. 035 Філологія 2022–2024 Докторантура денна Єсипенко Н.Г.
Чайковська Н. 035 Філологія 2018–2022 Аспірантура заочна Єсипенко Н.Г.

 

Проводиться семінар для докторантів, аспірантів, пошукачів, присвя­че­ний проблемі дискурсу та когніції, в якому активно беруть участь викла­дачі та аспіранти кафедри.

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво:

 1. Кафедра співпрацює з університетом Вітаутаса Великого та інститутом Литовської літератури та фольклору (Литва) – к.п.н., доц.. Шиба А.В. є директором Центру Балтійських студій, який функціонує на факультеті іноземних мов.
 2. Кафедра співпрацює з університетом імені Павла Йозефа Шафарика, Кошице, Словаччина (Uni­ver­zita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) – діє програма подвійних дипломів для другого (магістерського рівня вищої освіти) зі спеціальності 035 Філологія.
 3. Лок-Хейвенський університет, США (з 2000, на громадських засадах).
 4. Сучавський університет, Румунія (розробка наукової теми).

Наукові публікації у закордонних виданнях – 5 статей.

 Закордонне стажування:

– викладачів / аспірантів кафедри англійської мови:

– К.ф.н., асист. Худик К.Г. взяла участь як тренер у програмі Британської Ради “Language for Resilience” у м. Варшава та м. Закопане, Польща, з 25.11.2022 по 3.12.2022 р.

-Д.ф.н., проф. Єсипенко Н.Г. пройшла стажування в університеті  ім. П. Й. Шафарика, м. Кошице, Словаччина, у межах програми ЕРАЗМУС +Mobility for Staff Training з 12.06.2022 по 20.06.2022.

-К.ф.н., доц. Соловйова О.В. пройшла стажування в університеті  ім. П. Й. Шафарика, м. Кошице, Словаччина, у межах програми ЕРАЗМУС + Mobility for Teaching з 12.06.2022 по 20.06.2022.

-К.ф.н., асист. Батринчук З.Р. пройшла стажування в університеті  ім. П. Й. Шафарика, м. Кошице, Словаччина, у межах програми ЕРАЗМУС + Mobility for Teaching з 12.06.2022 по 20.06.2022.

-К.ф.н., асист. Куковська В.І. проходила стажування в Педагогічному університеті м. Людвігсбург, Німеччина, у межах Угоди про співпрацю з 27.11.2022 по 20.12.2022 р.

-К.ф.н., доц. Бешлей О.В. проходила стажування в Педагогічному університеті м. Людвігсбург, Німеччина, у межах Угоди про співпрацю з 27.11.2022 по 20.12.2022 р.

– К.п.н, доц. Шиба А.В. стажувалася в університеті Вітаутаса Великого, м. Вільнюс, Литва, за программою ЕРЕЗМУС + Mobility for Teaching з 30.04.2022 по 15.05.2022 р.

– К.п.н, доц. Шиба А.В. стажувалася в університеті Вітаутаса Великого, м. Вільнюс, Литва, за программою Центру Балтійських студій з 4.07.2022 по 29.07.2022 р.

-К.ф.н., асист. Ковалюк М.В. стажувалася як візитуючий лектор в Аугсбурзькому університеті, м. Аугсбург, Німеччина, у межах програми підтримки українських науковців з 25.04.2022 по 2.12.2022 р.

-Асист.Стерлікова М.С. стажувалася в Канадському парламенті, м.Отава, Канада, в межах Парламентарної Програми “Канада-Україна”з 1.01.2022 по 1.12.2022.

-К.ф.н., доц. Бешлей О.В. стажувалася у Мінюському університеті, м. Брага, Португалія, з 26.04.2022 по 29.04.2022

-К.ф.н., доц. Бешлей О.В. стажувалася у Хайфському університеті, м. Хайфа, Ізраїль у межах програми підтримки українських науковців з 1.05.2022 по 31.10.2022 р.

студентів кафедри англійської мови:

Весняний семестр 2022 р.:

– Студентка-магістр 511 групи спеціальності 035 Філологія Каба Н.О. навчалася в університеті ім.П.Шафарика, м. Кошице, Словаччина, у межах програми подвійних дипломів з 7.02.2022 по 6.05.2022 р.

-Студентка-магістр 512 групи спеціальності 014 Середня освіта Буртник С.Я. началася навчалася в Педагогічному університеті м. Людвігсбург, Німеччина, у межах Угоди про співпрацю  з 1.04.2022 по 30.09.2022 р.

-Студентка 313 групи спеціальності 014 Середня освіта Олексюк І.М. началася навчалася в Педагогічному університеті м. Людвігсбург, Німеччина, у межах Угоди про співпрацю  з 1.04.2022 по 30.09.2022 р.

Осінній семестр 2022 р.:

-Студенти 2-ого курсу спеціальності 014 Середня освіта Семенова Дарія, Бецин Орест, Жалоба Марина, Одайська Богдана навчалися в університеті Вітаутаса Великого, м. Вільнюс, Литва, у межах програми Литовського академічного проекту для міжнародної співпраці у сфері Балтистики з 20.08.22 по 20.12.22.

– Студенти 4-ого курсу спеціальності 014 Середня освіта Шеколенко Анастасія та Стефанюк Софія навчалися в університеті Вітаутаса Великого, м. Вільнюс, Литва, у межах програми Литовського академічного проекту для міжнародної співпраці у сфері Балтистики з 20.08.22 по 20.12.22.

-Студентка-магістр 512 групи спеціальності 014 Середня освіта Єленюк Д.О. навчалася в Педагогічному університеті Карінтії, Австрія, за програмою академічних обмінів ЕРЕЗМУС + з 26.09.2022 по 31.01.2023 р.

-Студентка 414 групи спеціальності 014 Середня освіта Олексюк Ілона навчалася в Педагогічному університеті м. Людвігсбург, Німеччина, у межах Угоди про співпрацю з 1.10.2022 по 31.03.2023 р.

-Студентка 313 групи спеціальності 014 Середня освіта Медіна Олена навчалася в Педагогічному університеті м. Людвігсбург, Німеччина, у межах програми ЕРАЗМУС +  з 1.10.2022 по 31.03.2023 р.

-Студентка 3-ого курс спеціальності 014 Середня освіта Колодяжна С.С. навчалася у Католицькому університеті м. Фрайбург, Німеччина, у межах програми Baden-Wurttemberg-Stipendium з 26.09.22 по 28.02.2023 р.

-Студентка 211 групи спеціальності 035 Філологія Галіп О.М. навчалася у Туринському університеті, м. Турин, Італія, у межах програми ЕРАЗМУС + з 26.09.2022 по 26.02.2023 р.

-Студентка 312 групи спеціальності 035 Філологія Паладян Ю.С. навчалася в Педагогічному університеті м. Людвігсбург, Німеччина, у межах програми ЕРАЗМУС +  з 1.10.2022 по 31.03.2023 р.

-Студентка 216 групи спеціальності 014 Середня освіта навчалася в Педагогічному університеті м. Людвігсбург, Німеччина, у межах програми ЕРАЗМУС +  з 1.10.2022 по 31.03.2023 р.

Конференції, семінари:

– Єсипенко Н.Г. взяла участь у міжнародній науковій конференції.

-При цьому у звітному році було організовано низку семінарів для студентів-магістрів шостого курсу спеціальностей 035 Філологія і 014 Середня освіта (10.11.22 – семінар для магістрів денної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта, 035 Філологія; 8.11.22 – семінар для магістрів заочної форми навчання спеціальності 035 Філологія; 09.11.22 – семінар для магістрів заочної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта)

 Студентська наукова робота:

 1.Діяльність студентського наукового гуртка «Проблеми теорії і методики навчання іноземних мов в 21 столітті» (для студентів першого рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта).

Cтудентський науковий гурток «Проблеми теорії і методики навчання іноземних мов в 21 столітті» створено 4.12.2020 (протокол № 12) на базі кафедри англійської мови факультету іноземних мов. Гурток діє на засадах добровільності, рівноправності всіх його членів, законності та гласності. Засідання гуртка проводяться регулярно, згідно з планом роботи. Теми засідань оприлюднені на сайті кафедри http://english.chnu.edu.ua/?page_id=2152&lang=uk.

Засідання проводяться та керуються викладачами кафедри англійської мови.

На засіданнях гуртка студенти представляють напрацювання тем своїх досліджень, діляться здобутими знаннями і досвідом відвідування вебінарів з методики викладання іноземних мов, беруть участь в обговореннях застосування різних технологій у викладанні англійської мови. Студенти також можуть отримати методичну допомогу щодо здійснення їх науково-дослідницької роботи.

2. Дяльність студентського наукового гуртка Carpe Diem (для студентів першого рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія). Cтудентський науковий гурток Carpe Diem створено 4.12.2020 (протокол № 12) на базі кафедри англійської мови факультету іноземних мов. Гурток діє на засадах добровільності, рівноправності всіх його членів, законності та гласності. До гуртка долучилися 17 студентів.

Під час засідань студенти активно виступали з цікавими доповідями, демонстрували підготовлені презентації, дискутували, щиро і відверто висловлювали свою точку зору. Інформація про гурток міститься за посиланням http://english.chnu.edu.ua/?page_id=2148&lang=uk.

3. Діяльність студентського наукового гуртка  Актуальні проблеми методики викладання англійської мови (для студентів другого рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта)

 • Cтудентський науковий гурток створено 12.2020 (протокол № 12) на базі кафедри англійської мови факультету іноземних мов.

Студенти активно дискутували, обговорювали ключові тенденції та сучасні виклики освіти; готували воркшопи, а студенти-магістри практикували проведення занять. Активно долучались до обговорення студенти молодших курсів. Результатом діяльності гуртка є публікації учасників у виданні “Магістерські студії” та участь учасників у студентській науковій конференції. Інформація про гурток міститься за посиланням http://english.chnu.edu.ua/?page_id=2137&lang=uk

4. Діяльність студентського наукового гуртка  PER LINGUA AD ASTRA (для студентів другого рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія)

Cтудентський науковий гурток PER LINGUA AD ASTRA створено 4.12.2020 (протокол № 12) на базі кафедри англійської мови факультету іноземних мов.

Мета сворення гуртка – сприяння підвищення рівня науково-дослідницької підготовки студентів, формування навичок soft skills, навичок критичного мислення та творчості. Студенти виступили зі змістовними цікавими доповідями та презентаціями, які відображають результати їх науково-дослідної праці. Переможною роботою обрано роботу Каби Надії. Також, студенти були ознайомлені з планом роботи наукового гуртка та його тематикою на поточний рік.

Інформація про гурток міститься за посиланням http://english.chnu.edu.ua/?page_id=2144&lang=uk

5.Проведена університетська студентська наукова конференція  (квітень 2022 року), у якій взяли участь 73 студентів англійської мови.

Студенти 5-6 курсів публікують результати своїх досліджень під керів­ництвом викладачів кафедри у он-лайн науковому журналі „Магістерські студії” (Вип.2 – 20 статей).

Спільні публікації: нижче подано перелік наукових керівників від кафедри англійської мови та кількість студентів, які опублікували тези та статті під їхнім керівництвом:

К.ф.н., асист.Ковалюк Ю.В.- 1; к.ф.н., асист. Ковалюк М.В. – 3; д.ф.н., проф. Єсипенко Н.Г. – 3; К.ф.н., доц. Гнатковська О.М.– 7; к.ф.н., асист. Куковська В.І. – 4; к.ф.н., асис. Батринчук З.Р. – 3; к.ф.н., доц. Павлович Т.І. – 2; к.ф.н., доц. Сапожник І.В. – 3; к.ф.н., доц. Суродейкіна Т. В. – 6; к.ф.н., доц. Грижак Л.М. – 5; та ін.

Загальна кількість публікацій студентів бакалаврського і магістерського рівнів під керівництвом наукових наставників у звітному році – 93.

Загальна характеристика: у спільних публікаціях студентів та викладачів кафедри англійської мови презентовано актуальні проблеми теоретичних та прикладних досліджень у сфері сучасної англістики та методики навчання англійської мови. Це виявляється, насамперед, у намаганні розглянути художній дискурс (студентка 611 групи Софія Буртник, керівник – доцент Сапожник І.В.); уточнити структурні і лексичні ознаки критик кінофільмів  (студентка 611 групи Ольга Скульська, керівник – доцент Соловйова О.В.); дослідженні концептуальних метафор (студентка 601 групи Діана Грицюк, керівник – проф. Єсипенко Н.Г. )   та ін.

Comments are closed