Науково-пошукова діяльність

Наукова робота

кафедри англійської мови

факультету іноземних мов

за 2023 рік

 1. Кафедральна тема: 0121U110644 – ГЕРМАНСЬКІ І РОМАНСЬКІ МОВИ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТА ВИКЛАДАННЯ
 2. Науковий керівник: д.ф.н, проф. Осовська І.М.

Термін виконання: 2021–2025 рр.

Кількість виконавців: 32,75 ставки (466 зі студентами), з них штатних спів­ро­біт­ників – 28, сумісників – 3, професорів – 3, докторів наук – 3, кандидатів наук – 17: кандидатів наук, доцентів – 10, кандидатів наук, асистентів – 7; асистентів – 7,  аспірантів – 3, докторантів – 1, студентів на денній формі навчання: 328, на заочній: 138.

 1. Наукові результати, отримані при виконанні теми у звітному році.
 2. Другий етап. Вивчення структурних, семантичних та дискурсивних особливостей різнорівневих одиниць германських та романських мов.
 3. Проблематика дослідження. Актуальні проблеми загального, германського, романського та порівняльного мовознавства, що висвітлюють особливості розвитку й функціонування германських мов та романських мов, насамперед, з ракурсу структурної, когнітивної та комунікативної лінгвістики, лінгвістики тексту, дискурсології,  методики викладання мов,
 4. Мета і завдання НДР на другому етапі – опис структурний, семантичних та дискурсивних особливостей різнорівневих одиниць германських та романських мов.

До основних завдань належать, зокрема:

 • дослідження синтагматичних та парадигматичних властивостей різнорів­не­вих мовних одиниць;
 • здійснення кількісно-якісного аналізу параметрів їхнього вживання в мові чи мовленні;
 • порівняння за допомогою лінгвістичних методів особливості вживання оди­ниць у різних текстах, у творах різних авторів та різних типах дискурсу;
 • опис чинників, які зумовлюють розбіжності у вживанні досліджу­ваних одиниць у різних типах дискурсу.
 1. Наукові результати використання НДР.

Дослідження проводились на різних рівнях мовної структури (фразеологічному – Ковалюк Ю.В., Гнатковська О.М., Сапожник І.В., стилістичному – Батринчук З.Р., грама­тичному – Лопатюк Н.І., Лукащук М.В.; морфемному – Соловйова О.В., Суродейкіна Т.В.; текстемному та дискурсивному – Єсипенко Н.Г., Вітвіцька Н.М..; когнітивному –Федич Г.Д., Ковалюк М.В, Єсипенко Н.Г. та ін.). Аналіз лексики у перекладацькому аспекті (Сапожник І.В., Суродейкіна Т.В.); проводився аналіз метафоричних образів (Ковалюк Ю.В.. Ковалюк М.В.). Теоретичні та прикладні проблеми лінгвістики та методики викла­дання висвітлені в серії статей Бешлей О.В., Соловйова О.В., Шиби А.В., Бешлей О.В., Орищука С.В.та ін.

Низка лінгвістичних проблем досліджуються аспірантами та докторантами кафедри (напр., «Фахова мова нейронауки» – Виклюк А., «Англомовна контекстуальна синонімія» – Казимір І., «Терміносистема кібербезпеки» – Жовтяк В.).

Особливістю усіх проведених досліджень є широке використання сучасних методів дослідження мовного матеріалу (мето­дів концептуального аналізу, дискурс-аналізу, квантитативних методів). Майже з усіх перерахованих проблем отримані нові результати, що знайшло своє підтвердження у зарубіжних публікаціях і у публікаціях у фахових виданнях України.

 1. Очікуване використання отриманих результатів.

Отримані результати можуть бути використані і використовуються:

 • у теоретичних курсах з фонетики, лексикології, граматики, історії англійської мови, спецкурсах з аналізу тексту, когнітивної лінгвістики, англійської мови різногалузевого вжитку та ін..;
 1. у підручниках (зокрема див. Павлович Т.І.Home reading. Emma. 4 курс: Навчальний посібник. – Чернівці, 2023.; Павлович Т.І. Home reading. Pride and Prejudice. 4 курс:Навчальний посібник. – Чернівці, 2023.
 2. У навчальних посібниках (A Practical English Grammar: Навчальний посібник /Упор.: Н. І. Лопатюк. Чернівці, 2023.; History of the English Language : Навчально-методичний посібник / Укладач : Соловйова О.В. Чернівці, 120 с.; Introduction to English Language Teaching, 1 курс : Навчально-методичний посібник / Укладач: Бешлей О.В. –Чернівці, 2023.).
 3. У Методичних рекомендаціях (Теоретична фонетика англійської мови: курс лекцій / Укл.: Т.В. Суродейкіна. Чернівці, 2023.; Методичні вказівки щодо проходження асистентської практики для студентів спеціальності 035 «Філологія» / уклад. : Н. Г. Єсипенко, О. В. Соловйова ; ЧНУ імені Юрія Федьковича. Чернівці, 2023.)
 • при написанні магістерських робіт (зокрема, «Структурно-семантичні особливості фразеологізмів у сучасному англомовному мас-медійному дискурсі.» (студент 601 гр. Крупенна Марія-Крістіна, керівник Суродейкіна Т.В..), «Концептосфера у творах брит.автора Річарда Османа «Клуб вбивств по четвергах»» (студентка 611 гр. Шульженко К., керівник Єсипенко Н.Г..), «Концепт УКРАЇНА у сучасному англомовному медіадискурсі» (студентка 611 гр. Швець М., керівник Гнатковська О.М.), «Особливості перекладу жанру «триллер» з англійської на українську мову» (студентка 611гр. Герштун А., керівник Павлович Т.І.), «Роль ІКТ у формуванні лексичної компетентності учнів середньої школи на уроках англ. мови (студентка 612 гр. Косован В., керівник Шиба А.В. тощо).
 1. Перелік:
 • поданих заявок на міжнародні проекти : 27 студентів кафедри навчалися у 2023 році за міжнародною програмою ЕРАЗМУС + у закладах вищої освіти Європи
 1. Інші форми наукової діяльності:

Кафедрою керує д.філол.н., проф. Єсипенко Н.Г. При кафедрі діє аспі­рантура/докторантура. Завідувач кафедри є членом постійної спеціалізованої вченої ради Д 35.051.1 Львівського національного університету імені Івана Франка зі спеціальностей 10.02.04 – германські мови та 10.02.16 – перекладознавство. Проф. Єсипенко Н.Г. рецензує та опонує канди­датські та докторські дисертації у рахових спеціалізованих радах, редагує монографії, посібники, підручники, входить до редакційний рад наукових вісників категорії Б та Scopus.

Проф. Єсипенко Н.Г. входила до вересня 2023 до складу галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» (рішення Національного агентства від 29 серпня 2019 р (протокол №9).

Професор кафедри д.ф.н. Колесник О.С. бере участь у роботі разових рад по захисту кандидатських дисертацій, входить до редколегій фахового видання Studia Philo­logica (КУ імені Бориса Грінченка), бере участь у роботі «Форуму віль­ного наукового дискурсу».

Стажування студентів, аспірантів, науковців у провідних наукових центрах України: викладачі кафедри у звітному році проходили стажування у таких наукових центрах: Буковинський державний медичний університет, кафедра іноземних мов (викладачі Ліннікова В.О., Суродейкіна)  ; стажування у закордонних закладах (Грижак Л.М., Шиба А.В., Бешлей О.В., Єсипенко Н.Г., Батринчук З.Р., Гнатковська О.М., Соловйова О.В.); під час вебінарів, семінарів, он-лайн курсів (викладачі Вітвіцька Н.М., Суродейкіна Т.В., Москаль Т.Д., Мігорян О.В. Соловйова О.В. та ін.)

Навчальний процес на кафедрі проводиться за трьома напрямами: англістика, методика викладання англійської мови, переклад. Тематика ма­гіс­терських робіт відповідає науковій тематиці кафедри і тим навчальним кур­сам, читання яких забезпечує кафедра, наприклад: теоретична граматика, лексикологія, стилістика, історія мови, основи теорії мовної комунікації, когнітивна лінгвістика, методика навчання іноземних мов і т.д.

Викладач кафедри Худик К.Г. є тренером для семінарів з методики викладання, організованих Посольством США в Україні, та є текстологом міжнародних іспитів від Pearson.

Кафедра співпрацює з ліцеями та ЗОШ,  які є базовими для проходження студентами спеціальності «Середня освіта» педагогічних практик на 1-4 курсах та студентами спеціальності «Філологія» на 4 курсі (виробнича педагогічна практика).

 1. Робота аспірантури, докторантури:

При кафедрі діє аспірантура/докторантура зі спеціальності 035 Філологія

Прізвище, ініціали Спеціальність Термін перебування Форма

(денна, заочна)

Науковий керівник
Виклюк А. 035 Філологія 2023-2027 Аспірантура денна Єсипенко Н.Г.
Жовтяк В. 035 Філологія 2023-2027 Аспірантура денна Єсипенко Н.Г.
Казимір І. 035 Філологія 2022–2024 Докторантура денна Єсипенко Н.Г.
Душкевич А. 035 Філологія 2023-2027 Аспірантура заочна Єсипенко Н.Г.
Чайковська Н. 035 Філологія 2018–2022 Аспірантура заочна Єсипенко Н.Г.

Проводиться семінар для докторантів, аспірантів, пошукачів, присвя­че­ний проблемі дискурсу та когніції, в якому активно беруть участь викла­дачі та аспіранти кафедри.

7.Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво:

 1. Кафедра співпрацює з університетом Вітаутаса Великого та інститутом Литовської літератури та фольклору (Литва) – к.п.н., доц.. Шиба А.В. є директором Центру Балтійських студій, який функціонує на факультеті іноземних мов.
 2. Кафедра співпрацює з університетом імені Павла Йозефа Шафарика, Кошице, Словаччина (Uni­ver­zita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) – діє програма подвійних дипломів для другого (магістерського рівня вищої освіти) зі спеціальності 035 Філологія.

8.Наукові публікації

-у закордонних виданнях – 6 статті.

– у вітчизняних категорії Б – 10

Участь у конференціях:

-міжнародних – 7

-всеукраїнських – 2

9.Закордонне стажування:

– викладачів / аспірантів кафедри англійської мови:

– К.ф.н., асист. Батринчук З.Р. пройшла стажування в університеті  ім. П. Й. Шафарика, м. Кошице, Словаччина, у межах програми ЕРАЗМУС + з 15.05.2023 по 25.05.2023 р.

– К.ф.н., доц. Бешлей О.В. проходила міжнародно-практичне стажування в Латвійській Академії Культури в м. Рига, Латвія з 17.08.2023 по 26.08.2023.

– К.ф.н., доц. Бешлей О.В. проходила стажування в університеті економічних та гуманітарних наук в м. Варшава (Польща) у межах програми Erasmus + з 11.11.2023 по 16.11.2023.

– Асист. Буртник Б.Я. стажувалася в Педагогічному університеті м.Людвігсбург, Німеччина, у рамках Угоди про співробітництво  з 17.07.2023 по 27.07.2023 р.

– Асист. Драпак А.С. пройшла стажування в Університеті Бат-Спа, м. Бат. Великобританія, у межах програми ЕРАЗМУС + з 06.05.2023 по 21.05.2023 р.

– К.ф.н., асист. Ковалюк М.В. стажувалася в Педагогічному університеті м.Людвігсбург, Німеччина, у рамках Угоди про співробітництво  з 17.07.2023 по 27.07.2023 р.

-Д.ф.н., проф. Єсипенко Н.Г. проходила наукове стажування в університеті ім.П.Шафарика, м. Кошице, Словаччина з 15.05.23 по 25.05.23 в рамках програми ЕРАЗМУС+.

-К.ф.н., доц. Соловйова О.В. проходила наукове стажування в університеті ім.П.Шафарика, м. Кошице, Словаччина з 15.05.23 по 25.05.23 в рамках програми ЕРАЗМУС+.

-К.ф.н., доц. Гнатковська О.М. проходила наукове стажування в університеті ім.П.Шафарика, м. Кошице, Словаччина з 15.05.23 по 25.05.23 в рамках програми ЕРАЗМУС+.

-К.ф.н., асист. Батринчук З.Р. проходила наукове стажування в університеті ім.П.Шафарика, м. Кошице, Словаччина з 15.05.23 по 25.05.23 в рамках програми ЕРАЗМУС+.

-К.ф.н., доц. Грижак Л.М. проходить наукове стажування в Ліверпульському університету, Великобританія в рамках програми «Дослідник ризику» з 28.06.23 по 31.12.2024

студентів кафедри англійської мови:

Весняний семестр 2023 р.:

– Студентка 1-ого курсу спеціальності 014 Середня освіта Соловйова Тетяна взяла участь в національній Еразмус асамблеї Румунії в м.Сучава, Румунія, з 09.03.2023 по 12.03.2023 р.

– Студентка 2-ого курсу 211 групи спеціальності 035 Філологія Галіп Оксана навчалась в Туринському університеті м.Турин, Італія, в рамках програми ЕРАЗМУС+ з 15.02.2023 по 01.08.2023 р.

– Студентка 2-ого курсу 211 групи спеціальності 035 Філологія Цопа Юлія навчалася в університеті ім.П.Шафарика, м. Кошице, Словаччина, у межах програми ЕРАЗМУС + з 09.02.2023 по 09.05.2023 р.

– Студентка 2-ого курсу 211 групи спеціальності 035 Філологія Швець Катерина навчалася в університеті ім.П.Шафарика, м. Кошице, Словаччина, у межах програми ЕРАЗМУС + з 09.02.2023 по 09.05.2023 р.

– Студентка 2-ого курсу 213 групи спеціальності 035 Філологія Корчак Дарина навчалася в університеті ім.П.Шафарика, м. Кошице, Словаччина, у межах програми ЕРАЗМУС + з 09.02.2023 по 09.05.2023 р.

– Студентка 2-ого курсу 214 групи спеціальності 014 Середня освіта Дуткевич Марія навчалась в Педагогічному університеті м. Людвігсбург, Німеччина, у межах програми ЕРАЗМУС + з 30.03.2023 по 02.10.2023 р.

– Студентка 2-ого курсу 214 групи спеціальності 014 Середня освіта Лотинець Яна навчалась в Педагогічному університеті м. Людвігсбург, Німеччина, у межах програми ЕРАЗМУС + з 30.03.2023 по 02.10.2023 р.

– Студентка 2-ого курсу 214 групи спеціальності 014 Середня освіта Семенова Дар’я навчалась в Університеті Вітовта Великого, Каунас, Литва у рамках Литовського академічного проекту для міжнародної співпраці у сфері Балтистики  з 01.02.2023 по 31.05.2023 р.

– Студентка 2-ого курсу 215 групи спеціальності 014 Середня освіта Одайська Богдана навчалась в Університеті Вітовта Великого, Каунас, Литва у рамках Литовського академічного проекту для міжнародної співпраці у сфері Балтистики  з 01.02.2023 по 31.05.2023 р.

– Студентка 2-ого курсу 216 групи спеціальності 014 Середня освіта Танасійчук Олександра навчалась в Педагогічному університеті Карінтії м. Клагенфурт, Австрія, у межах програми ЕРАЗМУС + з 27.02.2023 по 30.06.2023 р.

– Студентка 2-ого курсу 216 групи спеціальності 014 Середня освіта Гаврилюк Ангеліна навчалась в Педагогічному університеті м. Людвігсбург, Німеччина, у межах програми ЕРАЗМУС + з 30.03.2023 по 30.09.2023 р.

– Студентка 3-ого курсу 313 групи спеціальності 014 Середня освіта Медіна Олена навчалась в Педагогічному університеті м. Людвігсбург, Німеччина, у межах програми ЕРАЗМУС + з 01.04.2023 по 30.09.2023 р.

– Студентка 3-ого курсу 314 групи спеціальності 014 Середня освіта Шульга Вікторія  навчалася в Педагогічному університеті Каринтії м. Клагенфурт, Австрія, у межах програми ЕРАЗМУС + з 27.02.2023 по 31.06.2023 р.

– Студентка 3-ого курсу 315 групи спеціальності 014 Середня освіта Колодяжна Софія  навчалася у Католицькому університеті прикладних наук м. Фрайбург, Німеччина, у межах програми Baden-Wurttemberg Exchange Program з 31.03.2023 по 31.07.2023 р.

– Студентка 414 групи спеціальності 014 Середня освіта Олексюк Ілона навчалася в Педагогічному університеті м. Людвігсбург, Німеччина, у межах програми ЕРАЗМУС + з 01.04.2023 по 30.09.2023 р.

– Студентка-магістр 5-ого курсу 511 групи спеціальності 035 Філологія Бабюк Наталія навчалася в Люблінському Католицькому університеті Іоана Павла ІІ, м. Люблін, Польща, у межах програми ЕРАЗМУС + з 21.02.2023 по 05.07.2023 р.

– Студентка-магістр 5-ого курсу 512 групи спеціальності 014 Середня освіта Карп Крістіна навчалась в Клагенфуртському університеті м.Клагенфурт, Австрія, у межах програми ЕРАЗМУС + з 27.02.2023 по 30.06.2023 р.

Осінній семестр 2023 р.:

– Студентка 2-ого курсу 211 групи спеціальності 035 Філологія Шотропа Богдана навчалась в Педагогічному університеті м. Людвігсбург, Німеччина, у рамках Угоди про співробітництво з 01.10.2023 по 31.03.2024 р.

– Студентка 2-ого курсу 214 групи спеціальності 014 Середня освіта Іванчак Вероніка навчалась в Університеті Вітовта Великого, Каунас, Литва у рамках Угоди про співпрацю з 28.08.2023 по 31.01.2024 р.

– Студент 2-ого курсу 216 групи спеціальності 014 Середня освіта Лежавський Антон навчався в Університеті Вітовта Великого, Каунас, Литва у рамках Угоди про співпрацю з 28.08.2023 по 31.01.2024 р.

– Студентка 3-ого курсу 311 групи спеціальності 035 Філологія Зав’ялець Катерина  навчалась в Педагогічному університеті м. Людвігсбург, Німеччина, у межах програми ЕРАЗМУС + з 1.10.2023 по 31.03.2024 р.

– Студентка 3-ого курсу 312 групи спеціальності 035 Філологія Тодерішина Дарія навчалась в Університеті Альпен-Адря, Австрія, у межах програми ЕРАЗМУС + з 01.09.2023 по 31.01.2024 р.

– Студентка 3-ого курсу 313 групи спеціальності 014 Середня освіта Жалоба Марина навчалась в Університеті Вітовта Великого, Каунас, Литва у рамках Угоди про співпрацю з 28.08.2023 по 31.01.2024 р.

– Студентка 3-ого курсу 316 групи спеціальності 014 Середня освіта Танасійчук Олександра навчалась в Педагогічному університеті Каринтії м. Клагенфурт, Австрія, у межах програми ЕРАЗМУС + з 25.09.2023 по 31.01.2024 р.

– Студентка 4-ого курсу 414 групи спеціальності 014 Середня освіта Шульга Вікторія  навчалася в Педагогічному університеті Каринтії м. Клагенфурт, Австрія, у межах програми ЕРАЗМУС + з 25.09.2023 по 31.01.2024 р.

– Студентка 4-ого курсу 415 групи спеціальності 014 Середня освіта Колодяжна Софія  навчалася у Католицькому університеті прикладних наук м. Фрайбург, Німеччина, у межах програми Baden-Wurttemberg Exchange Program з 01.10.2023 по 29.02.2024 р.

– Студентка-магістр 6-ого курсу 612 групи спеціальності 014 Середня освіта Карп Крістіна навчалась в Педагогічному університеті імені Віктора Франкля м.Клагенфурт, Австрія, у межах програми ЕРАЗМУС + з 18.09.2023 по 31.03.2024 р.

 1. Міжнарожні конференції та проекти викладачів кафедри з виїздом за кордон за 2023

– К.ф.н., доц. Суродейкіна Т.В, взяла участь в міжнародній науково-практичній конференції ”Modern scientific technologies and solutions of scientists to create the latest ideas”, Лондон, Великобританія з 22.08.2023 по 25.08.2023 р.

– К.ф.н., доц. Суродейкіна Т.В, взяла участь в міжнародній науково-практичній конференції ”Scientific method: reality and future trends of researching”, м.Загреб, республіка Хорватія з 25.08.2023 р.

– К.ф.н., асист. Худик К.Г. взяла участь як тренер у програмі Британської Ради “Language for Resilience” у м. Краків, Польща, з 05.02.2023 по 09.02.2023 р. та, з 14.03.2023 по 16.03.2023 р

– К.п.н, доц. Шиба А.В. взяла участь в проекті «Литовська програма міжнародної академічної співпраці Балтійських центрів» в Вільнюському університеті м. Вільнюс, Литва, з 13.06.2023 по 24.06.2023 р.

 1. Студентська наукова робота:

11.1. Дяльність студентського наукового гуртка Carpe Diem (для студентів першого рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія). Cтудентський науковий гурток Carpe Diem створено 4.12.2020 (протокол № 12) на базі кафедри англійської мови факультету іноземних мов.

Протягом весняного семестру 2023 року відбулися три засідання гуртка Carpe diem (2 березня, 30 березня, 4 травня). На засіданнях студенти презентували і обговорювали цікаві доповіді на теми:  1. Особливості молодіжного сленгу сучасної англійської мови (на матеріалі тік-токів). 2. Лінгвостилістичні особливості англомовних промов В. Зеленського. 3. Фразеологізми в теледискурсі (Юлія Б’яс, Олександра Клянчина та Ольга Кузьмова).

Від початку осіннього семестру 2023 року було проведено два засідання гуртка (29 вересня та 26 жовтня). Теми засідань: “Функціонування складних слів у прозі і поезії” та “Типологія та класифікація дейктичних засобів в дискурсі соціальних мереж”. Студенти підготували і презентували грунтовні і цікаві доповіді і презентації та приймали активну участь в дискусіях і обговореннях. Активними учасиками гуртка є студенти 2 курсу, а саме: Юлія Б’яс, Римма Шершень, Юлія Торська, Евеліна Горяк, Тетяна Матійчук.

Інформація про гурток міститься за посиланням http://english.chnu.edu.ua/?page_id=2148&lang=uk.

11.2. Діяльність студентського наукового гуртка  Актуальні проблеми методики викладання англійської мови (для студентів другого рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта)

Cтудентський науковий гурток створено 4.12.2020 (протокол № 12) на базі кафедри англійської мови факультету іноземних мов.

Було проведено онлайн засідання:

1) 28.11.2022 – тема: Науково-пошукова діяльність здобувача: ключові елементи

2) 15.12.2022 р. – тема: Методичні інструменти проведення досліджень

3) 28.03.2023 – тема: Засоби покращення методичної майстерності фахівця.

4) 12.05.2023 – тема: Особливості ведення наукового дослідження; ІКТ у роботі вчителя

5) 03.11. 2023 – тема: Представлення наукового дослідження (стратегії і тактики); Проведення дослідження: особливості організації педагогічного експерименту та пробного навчання

Студенти мали змогу обговорювали ключові тенденції та сучасні виклики освіти; обмінювались досвідом, порівнювали досвід навчання та викладання закордоном. Інформація про гурток міститься за посиланням http://english.chnu.edu.ua/?page_id=2137&lang=uk

11.3. Діяльність студентського наукового гуртка  PER LINGUA AD ASTRA (для студентів другого рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія)

Cтудентський науковий гурток PER LINGUA AD ASTRA створено 4.12.2020 (протокол № 12) на базі кафедри англійської мови факультету іноземних мов.

Мета сворення гуртка – сприяння підвищення рівня науково-дослідницької підготовки студентів, формування навичок soft skills, навичок критичного мислення та творчості. Студенти виступили зі змістовними цікавими доповідями та презентаціями, які відображають результати їх науково-дослідної праці.

Інформація про гурток міститься за посиланням http://english.chnu.edu.ua/?page_id=2144&lang=uk

11.4. Студентський клуб «Ведення соціальних мереж кафедри англійської мови». У весняному семестрі у клубі приймало участь 22 студентів, серед них: 8 студентів 1 курсу (Шершень Римма, Мельничук Аліна, Москалик Ірина, Б’яс Юлія, Мегедин Аліна, Лалак Катерина, Сліпець Дарія, Торська Юлія), 5 студентів 2 курсу (Цопа Юлія, Зав’ялець Катерина, Комерзан Анастасія, Галіп Оксана, Куліковська Аделіна), 7 студентів 3 курсу (Слободян Діана, Миронюк Ксенія, Ілюк Таїсія, Мельничук Інеса, Куштуряк Аліна, Колодяжна Софія, Боштан Надія), 2 студентів 4 курсу (Мулик Марія, Русу Катерина).

В осінньому семестрі у клубі приймає участь 19 студентів, серед них: 10 студентів 2 курсу (Шершень Римма, Москалик Ірина, Б’яс Юлія, Лалак Катерина, Сліпець Дарія, Торська Юлія, Дурнас Марія, Круховська Вікторія, Митрофанюк Крістіна, Соловей Наталія),  1 студентка 3 курсу (Комерзан Анастасія), 7 студентів 4 курсу (Слободян Діана, Миронюк Ксенія, Ілюк Таїсія, Мельничук Інеса, Куштуряк Аліна, Колодяжна Софія, Боштан Надія), 1 студентка 5 курсу (Мулик Марія).

Кожен студент відповідальний за окрему рубрику, що сприяє більшій мотивації до її якісної підготовки.

11.5.Про  роботу проблемно-пошукової групи “Debating Society”. Гурток затверджено на засіданні кафедри англійської мови № 8 від 27.08.2021р. Керівники: Олена Михайлівна Гнатковська і Ольга Валентинівна Соловйова.

У 2023-2024 н.р. 8 студентів беруть участь у засіданнях групи (3 студенти 1 курсу спеціальності «Філологія», 2 студенти 1 курсу і 3 студенти 2 курсу спеціальності «Середня освіта»: Анастасія Ігорівна Туровець, Анжеліка Ярославівна Устяк, Антон Сергійович Лежавський, Богдан Олександрович Фещук, Кароліна Русланівна Романко, Маргарита Сергіївна Кісільова, Наталія Дмитрівна Микитюк, Софія Петрівна Биковська.

11.6. Робота гуртка журналістів ‘EDEM’за 2023 (січень-жовтень). Керівником гуртка є асистент кафедри англійської мови, Вітвіцька Наталя Мирославівна. У гуртку на постійній основі беруть участь 22 студенти різних курсів. Основна діяльність гуртка: підготовка і випуск журналу про студентське життя, що включає в себе різнопланові статті на різні теми, інтерв’ю з випускниками та студентами кафедри англійської мови, підготовка підбірок фільмів, книг та музики для дозвілля студентів, поради щодо навчання і т.д. За 2023 рік гуртком було підготовано та випущено уже 4 випуски.

11.6. Проведена університетська студентська наукова конференція  (квітень 2023 року), у якій взяли участь 49 студентів англійської мови.

Студенти 5-6 курсів публікують результати своїх досліджень під керів­ництвом викладачів кафедри у он-лайн науковому журналі „Магістерські студії” (Вип.4 – 12 статей). http://english.chnu.edu.ua/?page_id=8831&lang=uk

Загальна кількість публікацій студентів бакалаврського і магістерського рівнів під керівництвом наукових наставників у звітному році – 61.

 

д.ф.н., проф. Єсипенко Н.Г.

 

1.A Course of English Lexicology. 3 курс : Навчально- методичний посібник / Укладачі : Єсипенко Н.Г., Бешлей О.В. Чернівці, 2019. 186 с.

2.    Єсипенко Н.Г. (2017). Методи Квантитативної лінгвістики у вивченні профілювання концептів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль : ТНПУ, 2017. Вип. 2 (28).С.29-37.

3.    Єсипенко Н.Г. (2017). Терміносистема як складник мовної і наукової картин світу. Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філ-я. Чернівці : Родовід, Вип. 787- 788. С. 56 – 65.

4.    Yesypenko N.G. (2018). Cultural Markers of Anglo-Saxon Cultural Concepts: a linguo-statistical approach. Linguaculture, Volume 9, Number 1,   2018. р. 27-40 (http://www.journal.linguaculture.ro/archive/61-volume-9-number- 1-2018) International Journal of the Iaşi Linguaculture Centre for (Inter)cultural and (Inter)lingual Research ERIH plus, de Gruyter, Doaj

5.    Єсипенко Н.Г. (2018). Когнітивний підхід до вивчення термінів. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Видавничий дім “Родовід”, Вип. 801 : Германська філологія. С. 94-103.

6. Єсипенко Н.Г. (2017). Лінгвостатистичні методи у вивченні вербалізованих художніх концептів. Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал.. Одеса : Гельветика, Вип. № 9, Том 1. С. 65-68. (Index Copernicus International ICV 2015: 32.03)

7. Yesypenko N.G. (2018). Cultural Markers of Anglo-Saxon Cultural Concepts: a linguo-statistical approach. Linguaculture, Volume 9, Number 1, 2018. р. 27-40 (http://www.journal.linguaculture.ro/archive/61-volume-9-number1-2018) International Journal of the Iaşi Linguaculture Centre for (Inter)cultural and (Inter)lingual Research ERIH plus, de Gruyter, Doaj

8. N. Yesypenko. (2020) Derivational networks in Ukrainian. Derivational Networks across Languages. – ed. Lívia Körtvélyessy, Alexandra Bagasheva, Pavol Štekauer – De Gruyter Mouton: Berlin, p. 115-126. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110686630 (Scopus)

9. Nadiya YESYPENKO, Olga SOLOVIOVA (2020) Noun-forming suffixes in Old English: the semantic aspect. In esse: English Studies in Albania Journal of the Albanian Society for the Study of English (ASSE). Vol 11. Number 1. 40-66 pp. ISSN: 2078-7413 (Scopus) (13 сторінок     власних) https://www.scopus.com/sourceid/21100874728

10.                Yesypenko N.G. (2021) An executive order in a modern English presidential discourse. Нова філологія: збірник наук.праць, №81, Том 1. Запоріжжя: Гельветика. С. 135-142. (збірник категорії Б) DOI: https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-81-1-21.

 

 

к.ф.н. Батринчук З.Р.

 

1.    Єсипенко Н.Г., Батринчук З.Р. Principles of Communication Theory. Чернівці, 2019. 150 с.(Гриф ЧНУ (протокол №12 від 23.12.2019)

2.    W. S. Maugham. The Painted Veil :навчальний посібник з аспекту «Домашнє читання» для студентів 2 курсу / Укладач : Батринчук З. Р. Чернівці, 2019. 238 с.

3.    Батринчук З. Р. Експресивний потенціал парантези в сучасному англомовному епістолярному дискурсі. Наукові записки Національного університету ,,Острозька академія” : зб. наук. праць. 2017. Вип. 67. Острог : Вид-во НаУОА. С. 41– 44.

4.  Батринчук З. Р. Парцеляція в системі стилістичних фігур. Науковий вісник Чернівецького університету. 2017. Вип. 784. Чернівці : Вид. дім ,,Родовід”. С. 17–25.

5.  Батринчук З. Р. Категорії емотивності та експресивності в сучасному епістолярному дискурсі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ,,Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів” (м. Львів, 10–11 листопада 2017 р.). Львів : ГО Наукова філологічна організація ,,ЛОГОС”. С. 99–101.

6.  Батринчук З. Р. Дискусійний характер визначення поняття

7.    ,,Епістолярний дискурс”. Матеріали міжнародної науково- практичної конференції ,,Науковий потенціал та перспективи розвитку філологічних наук” (м. Київ, 8–9 грудня 2017 р.). Київ : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. С. 59–61.

8.    Батринчук З Р. Методологія дослідження одиниць експресивного синтаксису в сучасному епістолярному дискурсі. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції ,,Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес” (м. Тернопіль, 8–9 грудня 2017 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. С. 9–11.

 

9.    Батринчук З. Р. Сучасна епістолярна мовна особистість та її категоріальні параметри. Матеріали Міжнародної науково- практичної конференції ,,Філологія початку ХХІ сторіччя : традиції та новаторство” (м. Київ, 15–16 червня 2018 р.). С. 21–23.

 

10.Батринчук З. Р. Основні підходи дослідження одиниць експресивного синтаксису в сучасному англомовному епістолярному дискурсі. Materials of XIV International Research and Practice Conference ,,Trends of Modern Science – 2018” (Sheffield, May 30–June 7, 2018). – Sheffield : Science and Education Ltd, 2018. – P. 31–34.

11.Батринчук З. Р. Креолізований текст як параграфемний елемент у сучасному англомовному епістолярному дискурсі. Закарпатські філологічні студії. 2018. №3. С. 80–84.

12.Батринчук З. Р. Графічні засоби творення експресивності в сучасному англомовному епістолярному дискурсі. Науковий вісник Чернівецького університету. 2018. Вип. 796. Чернівці : Вид. дім

a.    ,,Родовід”. – С. 3–13.

13.Батринчук З. Р. Експресивний потенціал синтаксичних виразних засобів, що засновані на редукції вихідної моделі в сучасному епістолярному дискурсі. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. Вип. 1. Херсон : ХДУ. С. 14–17.

14.Батринчук З. Р. Способи вираження експресивності стилістичних засобів, заснованих на експансії вихідної моделі у сучасному епістолярному дискурсі. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал. 2018. Вип. 1(15). Чернівці : Видавничий дім ,,РОДОВІД”. С. 20–24

15. Batrynchuk Z. Stylistic peculiarities of expressive syntax of modern epistolary discourse. Science and Education a New Dimension. Philology, IV (45). 2018. Issue 152. Budapest. P. 16–19. – ISSN 2308-5258.

16. Батринчук З. Р. Сучасна епістолярна мовна особистість та її категоріальні параметри. Матеріали Міжнародної науково- практичної конференції ,,Філологія початку ХХІ сторіччя : традиції та новаторство” (м. Київ, 15–16 червня 2018 р.). С. 21–23.

17. Батринчук З.Р. Експресивність стилістичної інверсії в сучасному епістолярному дискурсі. Закарпатські філологічні студії. 2020.

18.№13. С. 12-15.

19.Щеснюк Леся, Батринчук Зоряна. Формування іншомовної граматичної компетентності на уроках англійської мови учнів початкової школи за допомогою пісенного матеріалу. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Германська філологія. 2020. №822. С. 106– 118.

20. Батринчук З.Р. Комунікативні стратегії і тактики у промовах Джозефа Байдена. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2020. Випуск 46. Том 1. С. 30–34.

21. Батринчук З.Р. Відокремлення як стилістичний прийом, що базується на зміні порядку розташування компонентів вихідної моделі в сучасному англомовному дискурсі. Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури: зб. матеріалів міжнародної науково- практичної конференції 9–10 квіт. 2021 р. Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2021. С. 55– 57.

22. Костик Л.Б., Батринчук З.Р., Платаш Л.Б., Калашнік Н.В. Формування творчої особистості педагога у процесі його комунікативної діяльності. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2021. Випуск 66. С. 66-72

23. Костик Л.Б., Доскач С.С., Батринчук З.Р., Платаш Л.Б. Міжкультурна комунікація у процесі професійної підготовки майбутніх психологів та педагогів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. Випуск 76. Т.2. 2021. С. 81-87

24. Батринчук З.Р. Відокремлення як стилістичний прийом, що базується на зміні порядку розташування компонентів вихідної моделі в сучасному англомовному дискурсі. Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури: зб. матеріалів міжнародної науковопрактичної конференції 9–10 квіт. 2021 р. Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2021. С. 55– 57.

 

к.ф.н., доц. Бешлей О.В.

 

1.         A Course of English Lexicology. 3 курс : Навчально- методичний посібник / Укладачі : Єсипенко Н.Г., Бешлей О.В. Чернівці, 2019. 186 с.

2.         A Course of English Language Teaching, 3 курс : Навчально-методичний посібник / Укладач : Бешлей О.В. Чернівці, 2019. 168 с.

3.         Teaching English: socio-cultural aspect, 3 курс : Навчально-методичний посібник / Укладач: Бешлей О.В. Чернівці, 2019. 104 с.

4.         Бешлей О. В. Поняттєва складова концепту YOUTH / О. В. Бешлей / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, Л. М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька..vvvакадемія»,2016.–Вип.60.–С.16–19. http://lingvj.oa.edu.ua/articles/2016/n60/8.pdf

5.         Бешлей О. В. Репрезентація концепту YOUTH у художньому тексті / О. В. Бешлей / Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід». 2016. – Вип. 11–12, Ч.1. – С. 36 – 40.

6.         Бешлей       О.   В.    Структура        і    змістове       наповнення концепту YOUTH / О.В.     Бешлей       /        Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія “Філологічні науки” / редкол. П. Ю. Саух та ін. –Житомир   Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2016. – Вип. 83. – С. 13–18. http://eprints.zu.edu.ua/21714/1/5.pdf

7.         Бешлей О. В. Концепт YOUTH в англомовній картині світу (на матеріалі фразеологічних одиниць) / О. В. Бешлей / Науковий вісник   Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : “Філологічні науки” (мовознавство) : Збірник наукових праць. – Том 1. – № 5. – Дрогобич, 2016. – С. 27–31. http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv- nomerov/2016/NV_2016_5-1/8.pdf

8.         Бешлей О. В. Семантико-когнітивний аналіз синонімів концепту YOUTH / О. В. Бешлей / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Випуск 26. / Херс. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2016. – С. 24–30.

9.         Бешлей О. В. Символічний зміст концепту МОЛОДІСТЬ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) / О. В.     Бешлей /Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія: Філологічні науки, Scientific Herald of       National University of Life and Environmental Sciences of   Ukraine.  Series: Philological             Sciences / Редкол.:      С.М. Ніколаєнко, (відп. ред.) та ін.. – К.: Міленіум, 2016.–Вип.257.–С.110–116. file:///C:/Users/%D0%9E%D0%BB%D1%8F/Desktop/nvnau_fil.n_2016_257_16.pdf

10.     Бешлей О. В. Інтерпретаційно-периферійне поле концепту МОЛОДІСТЬ в англомовному літературно- художньому дискурсі / О. В. Бешлей / Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. ХІ. – С. 18 – 25. file:///C:/Users/%D0%9E%D0%BB%D1%8F/Desktop/n zbdpufn_2016_11_4.pdf

11.     Бешлей О. В. Інтеграція лінгвокогнітивного та лінгвостатистичного методів дослідження концепту / О. В. Бешлей / Мова. Свідомість. Концепт: зб.наук. статей / відп. Ред.. О. Г. Хомчак. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – Вип. 6. – С. 75–78.

12.     Бешлей О.В.  Концептуальна метафора     у                             фразеологічних одиницях пареміях, що                     репрезентують концепт YOUTH / МОЛОДІСТЬ / О.В. Бешлей // Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. праць / редколегія: І.Р. Буніятова, Л.І. Бєлєхова, О.Є. Бондарева [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка, 2016. – Вип. 7. – С. 26-30. – (Укр., рос. та англ.. мовами). http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/vi ew/176/169

13.     Бешлей О. В. Стереотипне уявлення МОЛОДЬ у британському художньому дискурсі ХІХ століття / О. В. Бешлей // Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ред. кол. : Н. П. Матвєєва (голова) [та ін.]. – Миколаїв, 2017. – Т. 299. Вип. 287. – C. 15–19.

14.     Бешлей О. В. Поняттєво-ціннісний зміст концепту МОЛОДІСТЬ (на матеріалі сучасного британсько- американського художнього дискурсу) / О. В. Бешлей //    Вісник        Національного               технічного   університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія.       Педагогіка –       К.:     ТОВ  «Центр        учбової літератури», 2017. – Вип. 10. – С. 1–15. visnyk.fl.kpi.ua/article/viewFile/127154/135457

15.     Бешлей О. В. Англомовний художній дискурс як середовище функціонування концепту МОЛОДІСТЬ / Бешлей О. В. // Теорія і практика сучасної науки (частина ІІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково- практичної конференції м. Київ, 15–16 червня 2017 року. – Киів. : МЦНД, 2017. – 60 с.

16.     Бешлей О. В. Засоби вербалізації концепту МОЛОДІСТЬ в англомовному художньому дискурсі / Бешлей О. В. // Наукова думка інформаційного століття [текст]: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції 19 червня 2017 року м. Дніпро / відп. За випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Одеса: Друкарня «Друкарик».,2017. Т.2. – с. 115. ukrlogos.in.ua/19.06.2017_78.pdf

17.     Бешлей О. В. Вивчення ціннісного компонента концепту МОЛОДІСТЬ у рамках розкриття його аксіологічного потенціалу / Бешлей О. В. // Сучасна філологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: Міжнародна науково- практична конференція, м. Одеса, 23-24 червня 2017 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2017. – 108 с.

18.     Бешлей О. В. Діахронічний підхід до вивчення концепту МОЛОДІСТЬ / Бешлей О. В. // Матеріали ІІІ Всеукраїнської    заочної       науково-практичної конференції «Національний науковий простір: перспективи, інновації, технології» (м. Харків, 9 – 10 червня 2017 року) / Наукове партнерство «Центр наукових технологій». – Харків: НП «ЦНТ», 2017. – 114с .

19.     Beshlei O. Establishing the symbolic associations of the concept YOUTH in British and Americanliterary discourse of the XIX-XXI centuries. / О. В. Бешлей // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / редколегія : Н. Г. Єсипенко, В. І. Кушнерик [та ін.]. – Чернівці : Видавничий дім ,,РОДОВІД”, 2018. – Вип. 796 : Серія ,,Германська філологія”. C. 128–145.

20.     Бешлей О., Томащук С. Мовні ігри як засіб формування лексичної компетентності учнів середньої школи. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / редколегія : Н. Г. Єсипенко, В. І. Кушнерик [та ін.]. – Чернівці : Видавничий дім ,,РОДОВІД”, 2019. – Вип. 816 : Серія ,,Германська філологія”. C. 3-19.

21.     Beshlei O. Establishing the symbolic associations of the concept of YOUTH in the British and American literary discourse of the 19th-21st centuries. LINGUACULTURE. International Journal of the Iaşi Linguaculture Centre for (Inter)cultural and (Inter)lingual Research. Vol.11 (1), 2020. Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi. Romania.

22.     Бешлей О. В. Лексична репрезентація концепту МОЛОДІСТЬ (на матеріалі англомовного художнього прозового дискурсу) / О. В. Бешлей // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури. Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка. Матеріали всеукраїнської онлайн конференції, м. Житомир, 6-10 лютого 2019 р. / За ред. доц. В. В. Жуковської. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка,2019.–С.15-19. https://nniif.org.ua/index.php?option=com_content&vie w=article&id=294&lang=uk

23.     Бешлей О. В. Інструментарій теорії когнітивної метафори (на матеріалі розкриття образно- ціннісного     змісту     концепту     МОЛОДІСТЬ)       / О. В. Бешлей // Таврійські філологічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25–26 січня 2019 р. Київ: Таврійський     національний       університет       імені В. І. Вернадського, 2019. – 13-16 с.

24.     Бешлей О.В. Модусне моделювання структури концепту МОЛОДІСТЬ / О. В. Бешлей // Міжнародна науково-практична конференція “Ab orbem   per linguas. До світу через мови”, м. Київ, 20–22 березня 2019 р. Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2019. – С. 15-18.

25.     Бешлей О. В. ҐЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ. Мова   та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 20-21 листопада 2019 р. / редкол.Т. В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець- Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 11-13.

26.     Бешлей О. В. Стереотипне уявлення молодь у сучасному англомовному художньому прозовому дискурсі. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. 2019. № 1. С. 216–222. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-22 https://phil.duan.edu.ua/images/PDF/2019/1/22.pdf

27.     Бешлей О.В. Навчання академічного письма студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. ІI Міжнародна науково-практична інтернет- конференція «Сучасні методики навчання іноземних мов         і     перекладу   в Україні та за її межами» (м. Переяслав,  3 грудня     2020  р.).    ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав. Збірник http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/6203/do cument.pdf

28.     Бешлей       О.В.     Використання         стратегій        вивчення англійської мови за умов самостійної                       роботи студентів.  Матеріали                     всеукраїнської онлайн конференції           «Актуальні   проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання         мови і літератури» (03-08               лютого     2021р,м. Житомир). Навчально-науковий інститут         іноземної   філології Житомирського державного університету імені Івана             Франка. Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2021. С. 3-7. https://nniif.org.ua/File/21bovvsv.pdf

29.     Бешлей О. В. АСОЦІАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУ МОЛОДІСТЬ (НА            МАТЕРІАЛІ        СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО                            ХУДОЖНЬОГО   ДИСКУРСУ). Український науковий збірник «Іноземна філологія». Львів.  Львівський національний        університет імені Івана Франка. Випуск 133. 2020. С. 49–62. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/for eighnphilology/article/view/3170

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2020.133.3

30.     Бешлей О. В. ОБРАЗ ЖІНКИ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика» 2020. № 80. Том І. С. 54- 60. ISSN 2414-1135.   DOI                                https://doi.org/10.26661/2414-1135/2020-80

31.     Бешлей О.В. Дидактичні можливості мобільних додатків у навчанні англійської мови. «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи» : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 8 квітня 2021 р. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. С. 125-128.

32.     Yesypenko N., Yankovets O., Beshlei O., Yankovets A., Bloshchynskyi I. Conceptual Metaphor as a Means of Terminological Nomination. Applied Linguistics Research Journal. Vol. 5(2), 2021. P. 24–29. (Web of Science)

 

асист. Буртник Б. Я.

 

1.    Заслонкіна А.В., Буртник Б.Я. Об’єктивація концепту ВІЙНА на лексичному рівні у сучасній англійській мові// Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Родовід, 2018. – Вип. 801. – С. 20–31.

2.    Burtnyk B. The use of digital tools for enhancing grammatical competence of the future English philologists// Collection of scientific papers «SCIENTIA». – Coventry, United Kingdom, 2021. – Volume 3. – P. 133–134.

 

к.п.н., асист. Виспінська Н.М.

 

1.    English for specific purposes – Journalism and Cross-media = Англійська мова для професійних цілей – журналістика та кросмедійність: навч. посібник/ укладачі Н. М. Виспінська, Т. В. Колісниченко. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021.184с.

2.    Accounting and Finace: Tests = облік та фінанси: тести / уклад.: Т. Колісниченко, Н.Виспінська. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020.128 с.

3.    Виспінська Н. М. English for specific purposes – music: навчально-методичний посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. 278 с.

https://drive.google.com/file/d/1aKW6vetN-V8A2H0AkBDakYJFcbU6z2C/

view?usp=sharing

4.    Головацька Н.Г., Томусяк А.О., Виспінська Н.М. Англійська мова для студентів фізичного виховання = English for PE Students : навч. посібник / Н.Г. Головацька, А.О.Томусяк , Н.М. Виспінська.

5.   Виспінська Н. Розвиток емоційного інтелекту як передумова формування іншомовної комунікативної компетентності в дітей з особливими освітніми потребами. Науковий вісник Ужгородського університету Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород, 2021. № 1 (48). С. 73–78. http://visnyk-ped.uzhnu.edu.ua/article/view/234904

6.   Labinska, B., Osovska, I., Matiychuk, O., & Vyspinska, N. (2020). A Methodological Framework for the Interdisciplinary Literary Text Analysis. East European Journal of Psycholinguistics, 7(2). https://doi.org/10.29038/eejpl.2020.7.2.lab (Scopus) ISSN 23123265, 23132116 https://www.scopus.com/sourceid/21100967510

7.   Vyspinska N. Musicians outperform non-musicians in English language vocabulary uptake and listening comprehension tasks. Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. Iasi, 2019. №11.2. Р. 296–309. http://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/136 /pdf (WoS)

8.   Виспінська Н. М. Особливості реалізації методики формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в аудіюванні майбутніх музикантів. Педагогічний альманах : збірник наукових праць. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,2019.Вип.41.С.149–156. https://drive.google.com/file/d/1B97Ceq5seHfr3wWa5fm1_AtmXuyMeDWD/view?usp=sha ring

9.   Виспінська Н. М. Застосування пісенного матеріалу під час навчання англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в аудіюванні майбутніх фахівців музичної сфери. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал.      Суми,2018. №. 4(96).    С. 196–207. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pedn auk_2018_9_19

10.Виспінська Н. М. Психологічні особливості формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в аудіюванні майбутніх музикантів. Іноземні мови : науково-методичний журнал.Київ,2018.№4(96).С.18–25. http://fl.knlu.edu.ua/article/view/149718

11.Виспінська Н. М. Методичні передумови формування англійськомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в аудіюванні майбутніх музикантів. Педагогічний альманах : збірник наукових праць. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2018.Вип. 39.        С.103–110.

12.Виспінська Н. М. Формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності майбутніх музикантів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. Тернопіль, 2016. № 3. С. 63–67. http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/90788

13.Виспінська Н. М. Критерії відбору лексичного матеріалу для навчання англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності майбутніх музикантів. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : матеріали XХVІ міжнародної інтернет- конференції (21 січня 2019 р.). Вінниця, 2019. C. 25–29. http://el-conf.com.ua/wp- content/uploads/2019/01/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0% B0-7.pdf

14.Виспінська Н. М. Використання автентичних матеріалів для навчання англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності майбутніх музикантів. Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку : матеріали міжнародної науково- практичної конференції (25–26 січня 2019р.). Одеса, 2019. C. 100–103.

15. Виспінська Н. М. Лінгвістичні засади навчання професійно орієнтованої лексики       майбутніх музикантів. Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі : матеріали І Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (17 листопада 2017 р.). Суми,       2017. С.      135–141. https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/5525/1/dialog_mov_2017.pdf

16.Виспінська Н. М. Особливості навчання студентів-музикантів професійної лексики під час аудіювання. Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (8 – 9 грудня 2017 р.). Тернопіль, 2017. С. 171–174.

17.Виспінська Н. М. Психологічні особливості вивчення англійської мови музикантами. Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (23–24 грудня 2016 р.). Запоріжжя,2016.С.67–71. https://drive.google.com/file/d/0B_LlHUVQJXCJc3J1OUx2U0l6bW8/view

 

к.ф.н., доц. Гнатковська О.М.

 

1. Гнатковська О., Титко Т. Розвиток критичного мислення на заняттях з усногомовлення на основі моделі творчого вирішення проблемних ситуацій. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2017. Вип. 787-788 : Германська філологія. С. 20-31.

2. Пушкар С., Гнатковська О. Ефективність використання методу проектів у формуванні комунікативної компетентності учнів старшої школи. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2017. Вип. 787-788 : Германська філологія. С. 184-195.

3. Гнатковська О., Божовська А. До проблеми інтеграції образотворчого мистецтва та англійської мови в середній школі. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2018. Вип. 801 : Германська філологія. С. 46-60.

4. Гнатковська О., Плева С. Мультимедійні технології як засіб формування англійськомовної граматичної компетенції учнів старших класів. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Видавничий дім “Родовід”, 2018. Вип. 801 : Германська філологія. С. 139-151.

5. Hnatkovska O. The Syntax of Unreliable Narrators’ I-Utterances in “Gone Girl” by G. Flynn. Linguaculture (Embracing Linguistic Diversity Through English). Iasi, 2018. Volume 9, Number 1. P. 69-83.

6. Гнатковська О.М. Концептуальні метафори як засіб вербалізації концепту INTENTION у мовному корпусі IWEB. Лінгвістичні та методичні проблеми вивчення іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць. Випуск 6. – К.: ПП АЗІАЗ, 2019. – С. 216-219.

7. Hnatkovska O., Linnikova V. Stylistic means of aggression expression in political debates of modern American politicians. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Видавничий дім “Родовід”, 2019. Вип. 815 : Германська філологія. С. 157-169.

8. Гнатковська О., Назарко В. Мовний портрет американця в інавгураційних промовах президентів США. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Видавничий дім “Родовід”, 2020. Вип. 822 : Германська філологія. С. 119-130.

9. Гнатковська О.М., Сапожник І.В., Суродейкіна Т.В. Відповідність письмових завдань у підручнику «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» М.А. Нерсисян та А.О. Піроженко програмі складання ЗНО з англійської мови. Молодий вчений: науковий журнал. Херсон, 2020. № 9(85). C.222-227.

10. Гнатковська О.М., Сапожник І.В., Суродейкіна Т.В. Формування мовного портрета американця за допомогою особових займенників в інавгураційних промовах президентів США. Нова філологія. Зб.наук.пр. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 81. Том І. С. 85-90.

 

Підручники і навчально-методичні посібники за останні 5 років:

1. Практичний курс англійської мови: Аналітичне читання. 3 курс: Підручник / Укл. О.М. Гнатковська. Чернівці, 2017. 103 с. (Гриф ЧНУ (протокол №8 від 26.06.2017)

2. Гнатковська О.М., Сапожник І.В., Соловйова О.В. Практичний курс англійської мови як другої іноземної. 5 курс. Підручник. Чернівці, 2018. 274 с. (Гриф МОН від 26.03.2014)

3. Literary Text Analysis Handbook : Навчальний посібник / Укл. О.М. Гнатковська, І.В. Сапожник. Чернівці, 2018. 96 с.

4. Literary Text Analysis: a Step-by-Step Guide : Навчальний посібник / Укл. О.М. Гнатковська, І.В. Сапожник. Чернівці, 2019. 106 с.

5. An Introduction to Literary Text Analysis: Навчальний посібник / Укл. О.М. Гнатковська, І.В. Сапожник. Чернівці, 2020. 107 с.

6. Theoretical Grammar: Morphology and Syntax. Навчальний посібник / Укл. : Єсипенко Н.Г., Гнатковська О.М. Чернівці, 2021. 104 с.

7. Практичний курс англійської мови як першої іноземної (домашнє читання), 4 курс: Навчальний посібник / Укладач Павлович Т.І., Гнатковська О.М. Чернівці, 2021. 372 с.

8. Конан Дойл А. Шерлок Холмс : вибрані історії = Sherlock Holmes : Selected Stories. Посібник з домашнього читання (на англ. мові) / Методична обробка тексту, примітки і комплекс вправ О.М. Гнатковська, Н.В. Садовник-Чучвага, Г.Д. Федич. – Чернівці, 2021. – 194 с.

 

к.ф.н., доц. Грижак Л.М.

 

 

1)   Грижак Л.М. Повтор як засіб створення емоційної виразності в поезії Вільяма Блейка / Л.М. Грижак, А.В. Приймаченко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Випуск 27 том 2. – 2017. – C. 31-34.

2)   Грижак Людмила. Ґендерний чинник у вживанні квантифікаторів неозначеної кількості в художньому та політичному дискурсах / Людмила Грижак, Анастасія Драпак // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2017. – Вип. 787-788 : Германська філологія. – С. 44-55.

3)   Грижак Людмила. Емоційна-оцінні слова в портретному зображенні жінок у романі Чарлза Діккенса «Холодний дім» / Людмила Грижак // Лінгвістичні студії / Linguistic Studies : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса ;   гол. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2017. – Вип. 34. – С. 64-68.

4)   Lyudmyla Gryzhak. Evaluative Adjectives In The Portrayal Of Victorian Women / Lyudmyla Gryzhak // Linguaculture. International Journal of the Iaşi Linguaculture Centre for (Inter)cultural and (Inter)lingual Research. – Volume 9, Number 1. 2018 – P. 85-97.

5)   Грижак Л. М. Метафорична персоніфікація образу вітру в трилогії Дж. Р. Р. Толкіна «Володар перснів» / Л. М. Грижак, Гончарук О. М. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». –№ 5. – 2018. – С. 22-26

6)   Грижак Л. М. Зоомофізм у характеристиці жінок у романах вікторіанської епохи / Грижак Л.М. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія Філологія. Соціальні комунікації. –Том 31 (70) № 1 Ч. 2. –2020. –С. 48-52

7)   Людмила Грижак, Маріанна Маковійчук. Концептуальні метафори сучасного англомовного пісеннного дискурсу. Актуальні питання гуманітарних наук. Том 1, № 32. 2020. С.99–105.

8)   Грижак Л., Мельничук Х. Авторські примітки в створенні комічного в романі Террі Пратчетта “Guards! Guards!”. Актуальні питання гуманітарних наук. Том 1, № 31. 2020. С.309–314.

Посібники та методички

1)   Семінари зі стилістики англійської мови : навчально-методичний посібник / Укл. Л.М. Грижак, Н.Л. Львова, І.М. Микитюк. – Чернівці, 2021. – 85 с.

2)   Практичний курс англійської мови (для студентів 4 курсу) / Л.М. Грижак., Н.Л. Львова, І.В. Сапожник. – Чернівці, 2021. – 88 c .

 

асист. Довгопола А.С. 1. Довгопола А. Сучасна англомовна військова термінологія (на матеріалах газетного та інтернет дискурсів). Соціально- гуманітарний вісник:збірник наукових праць. – Вип. 29-30. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019, ст. 63-67.

2. Довгопола А., Гнатяк Т. Формування фонетичної компетенції учнів молодшого шкільного віку. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–22 квітня 2021 року). Факультет іноземних мов. –Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 49-50ст.

 

Навчально-методичні праці:

1. Курс практичної фонетики англійської мови: Практичний посібник/ Укл.: Суродейкіна Т. В., Довгопола А. С., Ліннікова В. О. Чернівці, 2020. 146 ст.

2. Курс практичної фонетики англійської мови: Практичний посібник. 2-ге видання/ Укл.: Суродейкіна Т. В., Довгопола А. С., Ліннікова В. О. Чернівці, 2021.182 ст.

 

к.ф.н., асист. Ковалюк Ю.В.

 

1. Ковалюк Ю.В. Креативність ідіоматичного простору соціальної інтеракції. Іноземна

філологія. 2021. № 134. Львів: ЛНУ ім. І. Франка. подано до розгляду.

2. Ковалюк Ю.В. Концептуальна структура обміну в ідіоматичному просторі соціальної

інтеракції. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Ужгород :

Ужгородський національний університет, 2021. Вип. 2 (46). подано до розгляду.

3. Ковалюк Ю.В. Ідіоматичний простір як багаторівневий конструкт: вступні зауваження

та міркування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:

«Філологія». 2021. № 49. прийнято до друку.

4. Ковалюк Ю. В. Теорія англійської ідіоматики: дефініції, ідеї, підходи. Наукові записки

національного університету “Острозька академія”, 2019. Вип. 5(73). С. 35-39. Режим

доступу: https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/download/2229/2002/

5. Ковалюк Ю. В. Англомовний простір як локус ідіоматики. Науковий вісник

Ужгородського університету. Серія: Філологія. Ужгород : Ужгородський

національний університет, 2019. Вип. 2 (42). С. 45-50. Режим доступу: http://visnykphilology.

uzhnu.edu.ua/article/viewFile/192833/193173

6. Ковалюк Ю. В. До питання про фразеологічну картину світу. Науковий вісник

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія

“Філологічні Науки” Мовознавство, 2016. Т.1. №5. С. 151-155. Режим доступу:

http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2016/NV_2016_5-1/38.pdf

7. Ковалюк Ю. В. Етноментальність британського англомовного простору в

ідіоматиці. Нова філологія, 2018. Вип. 74. С. 48-52. Режим доступу:

http://sites.znu.edu.ua/nova_filologia//issues/74/74-9.pdf

8. Ковалюк Ю. В. Лінгвокультурологічний аналіз англійської ідіоматики: теоретичні

здобутки та інновації. Германська філологія, 2019. Вип. 810. С.28-39.

19. Методологічні підвалини лінгвістичного аналізу ідіоматичного простору. Науковий

вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Ужгород : Ужгородський

національний університет, 2020. Т.2 (44). С. 175-179.

20. Kovalyuk Yu. Anthroponymic idioms in English: a corpus-based study. Journal of

American Philology. John Hopkins University Press, 2017. Volume 138. Number 4 (2). pp.

1071-1076.

21. Kovalyuk Yu. Finding the Common Ground: Phraseological Theory and Terminology

Revisited. Science and Education: A New Dimension. Philology, (42). Issue 149, 2018.

Pp. 34-40. Режим доступу:

https://www.seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/fil__vi__149__42.pdf#page=34

(ISSN)

22. Kovalyuk Yu. Idioms in Action: A Case of Conceptual Metaphor Theory Vs Blending

Theory. Advanced Education, 2019. Volume 6. Issue 13. Pp. 97-102. Режим доступу:

http://ae.fl.kpi.ua/article/viewFile/143104/189820 (Web of Science)

23.Kovalyuk Y. The Role of Metaphor in Idiom Interpretation: Further Ruminations.

Science and Education: A New Dimension. Philology, (64). Issue 216, 2020. Pp. 37-40.

Режим доступу: http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/fil_viii_216_64.pdf

(ISSN)

Тези:

Kovaliuk Yu.V. Idioms, culture and humour: from theoretical implications to practical examples. «Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 12-13 жовтня 2018 р. Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2018. С. 115-117.

 

к.ф.н., асист. Куковська В.І.

 

1.     Куковська В.І. Захисна промова як вербальна реалізація базових засад формальної логіки / Куковська В.І. // Наукова конференція на пошану 100-річчя з дня народження професора А.К.Корсакова, 31 жовтня 2016 р. : тези доп. – Одеса, 2016. – С. 29-30.

2.     Куковська В.І. Класичний силогізм як засіб вербального переконання судової аудиторії / Куковська В.І. // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017.

– Вип. 2 (15). – С. 35 – 38.

3.     Куковська В. І. Судова промова: експлікаційний наратив чи прихований діалог? / В. І. Куковська // Науково-теоретичний часопис з мовознавства „Мова”. – Одеса :

„Астропринт”, 2017. – № 27. – С. 30–34.

4.     Куковська В. І. Адвокатська промова як синтез інституційного та персонального дискурсів / В. І. Куковська // Науково-теоретичний часопис з мовознавства „Мова”. – Одеса : „Астропринт”, 2018. – № 29. – С. 40–43.

5.     Назимюк Є.В., Бірюк І.Г., Куковська І.Л., Логуш Л.Г., Куковська В.І.,   Сикирицька Т.Б.   Інтерактивні підходи у   вивченні дисципліни

«Домедична допомога в екстремальних ситуаціях» вітчизняними та іноземними студентами. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Випуск 11. 2018. С. 261-267. Електронний доступ : http://visnyk- sport.kpnu.edu.ua/article/view/137163/134090

6.     Nazymok Ye. V., Kukovska V. I. Some interactive approaches to learning premedical aid in extreme situations discipline. Матеріали ХVI Міжнародної наукової конференції «Найновите постижения на Европейската наука – 2018». 15-22 червень 2018. Т. 8. С. 40-42.

7.     Куковська В.І. Прагма-синтаксичні одиниці мовленнєвого впливу адвоката на суд присяжних (на матеріалі сучасних успішних американських захисних промов). Науковий вісник Чернівецького університету. Чернівці. 2019. Випуск 810 : «Германська філологія». С. 39-50.

8.     Куковська В.І. Риторичні характеристики успішної американської захисної промови. Збірник наукових праць «Соціально- гуманітарний вісник». Випуск 26-27. Харків. 2019. С. 99-101. Електронний доступ : http://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/Vypusk-26-27.- 2019.pdf

9.     Слухенська Р.В., Куковська В.І., Марценяк І.В. Розвиток мовно- творчого потенціалу майбутніх лікарів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Збірник наукових праць. Запоріжжя. 2019 р. Випуск №66. Том 2. С. 121-125.

10. Слухенська Р.В, Куковська В.І., Логуш Л.Г. Динаміка формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі навчання у медичному ВНЗ. Електронний науковий фаховий журнал «Імідж сучасного педагога». 2019. №1 (184). С. 24-29.

11. Куковська В.І., Гунько Ю. Використання освітньо-технологічної платформи Еdmodo як засобу формування іншомовної граматичної компетентності учнів старших класів. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Видавничий дім “Родовід”. 2020. Вип. 822: Германська філологія. C. 36-48.

12. Слухенська Р.В., Куковська В.І. ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ОСВІТИ МАЙБУТНЬОГО .науковий журнал Virtus

13. Ye.V. Nazymok, S. Mahmad, V.I. Kukovska, Ya.V. Zinevych. Developing of emergency medical services in India. Human Health As A Problem Of Medical Sciences And Humanities : Materials of the VI International scientific conference on April 20–21, 2021. Prague, 2021. P. 4-6.

14.  Слухенська Р.В., Куковська В.І., Єрохова А.А., Маланій В.І. Освітній процес під час пандемії: проблемні питання. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2021. Вип. 75. Т. 3. С. 69-72.

 

асист. Ліннікова В.О.

 

1.    Курс практичної фонетики англійської мови: Практичний посібник/Укл.: Суродейкіна Т,В., Довгопола А.С., Ліннікова В.О. Чернівці, 2021.188 с.

2.    Курс практичної фонетики англійської мови: Практичний посібник/Укл.: Суродейкіна Т,В., Довгопола А.С., Ліннікова В.О. Чернівці, 2020.146 с.

3.    Ліннікова В., Вербальні засоби вираження стратегії «Агресія» в політичних дебатах сучасних американських політиків. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Видавничий дім “РОДОВІД”, 2020. Вип. 822: Германська філологія. С. 142-154.

4.    Linnikova V., Hnatkovska O. Stylistic means of aggression expression in political debates of modern American politicians. Науковий вісник Чернівецького університету «Германська філологія».2019. Випуск .815 С.157-169

 

к.ф.н., доц. Лопатюк Н.І.

 

1. Лопатюк О., Лопатюк Н. Прагматична обумовленість вживання пропозицій з каузальним зв’язком / О. Лопатюк, Н. Лопатюк // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В.І Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2016. – Вип. 11-12, Ч. 2. – С. 12-15.

2. Бурківська А., Лопатюк Н. Специфіка аспектуальних значень нероздільних фразових дієслів / Анастасія Бурківська, Наталія Лопатюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2016. – Вип. 783 : Германська філологія. – С. 3-12.

3. Астахова К., Лопатюк Н. Граматична інверсія як синтаксичний засіб організації англійських висловлювань (на матеріалі романі С. Кінга «Худнучий») / Катерина Астахова, Наталія Лопатюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2017. – Вип. 787-788 : Германська філологія. – С. 3-10.

4. Лопатюк Н., Бойчук Н. Синтаксичні особливості англійських рок-пісень / Наталія Лопатюк, Надія Бойчук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2017. – Вип. 787-788 : Германська філологія. – С. 97-107.

5. Лопатюк Н., Лопатюк О. Зіставний аналіз прагматичного компонента семантики ірреальних умовних та каузальних конструкцій у сучасній німецькій мові / Н. Лопатюк, О. Лопатюк // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В.І Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2018. – Вип. 1 (15) – С. 218-221.

6. Лопатюк Н., Багрін А. Вербалізація концепту «terrorism»в художньому та

публіцистичному дискурсі / Наталія Лопатюк, Анастасія Багрін // Науковий вісник

Чернівецького університету : збірник наук. праць. – Чернівці : Видавничий дім

«Родовід», 2018. – Вип. 796 : Германська філологія. – С. 14-28.

7. Лопатюк Н., Борисюк К. Дослідження кореляції між віковим фактором та рівнем

мотивації учнів молодшої школи у вивченні англійської мови / Каріна Борисюк, Наталія

Лопатюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць. – Чернівці

: Видавничий дім «Родовід», 2018. – Вип. 801 : Германська філологія. – С. 3-19.

8. Лопатюк Н., Гуляк О. Використання комп’ютерних програм у вивченні фонетики /

Оксана Гуляк, Наталія Лопатюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник

наук. праць. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2019. – Вип. 815 : Германська

філологія. – С. 20-32.

9. Лопатюк Н., Лавус А. Вербаліація концепту «MENTAL ILLNESS» в сучасному

американському художньому дискурсі на матеріалі творів С.Чбоскі та Н. Віззіні / Наталія

Лопатюк, Анна Лавус // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць.

– Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2019. – Вип. 815 : Германська філологія. – С. 74-88.

10. Лопатюк Н., Шевченко Р. Функціонування стилістично зниженої лексики в

англомовному газетному та художньому дискурсах / Наталія Лопатюк, Романа Шевченко

// Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць. – Чернівці :

Видавничий дім «Родовід», 2019. – Вип. 816 : Германська філологія. – С. 95-108.

11. Лопатюк Н.І., Молдован В.В. Структурні та функціональні особливості кулінарної

лексики в британському телешоу The Great British Bake Off / Науковий журнал «Молодий

вчений». – № 7 (83). – 2020 . – С. 168-172.

12. Лопатюк Н.І. Дискурсотворчий потенціал якісних прислівників на -ly (на матеріалі

художнього дискурсу Британського національного корпусу англійської мови) Abstracts of X

International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada 2020. 617-619 рр.

 

 

Навчальні посібники

1. Загальні рекомендації щодо написання студентських наукових робіт : Навчальний посібник / Укл. Лопатюк Н. І. – Чернівці, 2017. – 28 с.

2. The subjunctive, “unreal” uses of past forms and some related topics : Навчальний посібник / Упорядники: Лопатюк Н. І. – Чернівці, 2019. – 80 с.

3. Non-Finite Verb Forms : Навчальний посібник / Упорядник: Н. І. Лопатюк. – Чернівці, 2020. – 96 с.

асист. Лукащук М.В. 1. Teaching Grammar at a University Level. Сучасні наукові дослідження

представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та

літератури: 2021 р. : матеріали міжнародної науково-практичної конференції,

9–10 квітня 2021 р. Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС»,

2021. C. 76-78. (у співавторстві з Н. І. Лопатюк)

2. The problem of typology of Slavic toponymic systems. ICOS 2021 Abstracts.

3. Роль комунікативних дієслів як когезивних елементів у різних стилях сучасної

англійської мови. Nauka i studia. Przemysl. 2017. №15 (195). C. 10-18.

4. Синонімія дієслів мовлення у сучасній англійській мові. Актуальні проблеми

романо-германської філології та прикладної лінгвістики. 2017. Вип. 5 (14). С.

35-50.

5. Дієслова мовлення в англійській та німецькій мовах. Актуальні проблеми

романо-германської філології та прикладної лінгвістики. 2017. Вип. 1(14).

С. 27-35. (у співавторстві з А. П. Агапій)

6. Англійські комунікативні дієслова: проблема класифікації. Науковий вісник

ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. 2016. № 22, С. 100-107.

7. Grammatical Patterns of the Communication Verb to Say in English: Corpus- Driven

Study. Theoretical and Practical Problems of Language Tools Transformation in the

Context of the Accelerated Development of Public Relations. Philology. London:

IASHE. 2016. P. 15-18. (Index Copernicus).

к.ф.н., доц. Мігорян О.В.

 

1.    Мігорян О.В. Діахронні особливості сполучуваності ЛСГ ад’єктивних твірних основ та префіксів в межах ономасіологічних категорій.   Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2017. Вип. 784 : Германська філологія. С. 77 – 89.

2.    О. В. Мігорян, Н. Д. Негрич Прагмастилістична дієвість фразеологічної одиниці в індивідуально-авторській картині світу. Science and Education a New Dimension. 2018. № 167. С. 30-33.

3.    Мігорян О.В., Негрич Н.Д. Дериваційні особливості формування префіксально-ономасіологічної категорії фазовості відіменниковими похідними. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2018. № 31. С. 80-82.

4.    Migorian Olga The Notional Characteristics of the Formation of the Prefixal and Onomasiological Category of Partitiveness. International Scientific Journal for Smart Innovations. Issue 1, 2019. P.57-61. ISSN: 2603-4921

5.    Мігорян О. В., Деренюк С. В. Реалізація комунікативного підходу у процесі навчання англійської мови учнів початкової школи. Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. 2019. С. 88-99.

6.    Мігорян О.В., Хмель У.В. Культурно-прагматичні ідіоми у сучасному кінодискурсі. Науковий вісник Чернівецького національного університету : збірник наукових праць. Германська філологія. Вип. 815. Чернівці : Видавничий дім “Родовід”, 2019. С. 108-118.

7.    Olga Migorian, Tetyana Pavlovych. The Peculiarities of the Prefixal Word-Formation Process of the Onomasiological Category of Negation. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2019. № 26. С. 65-71.

8.    Мігорян Ольга, Павлович Тетяна Структурно-семантичні особливості дієслівних похідних префіксально-ономасіологічних категорій (діахронний аспект). Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Єсипенко Н. Г. Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2020. Вип. 822 : Германська філологія. С. 175–185.

9.    Мігорян О.В., Павлович Т.І. Федич Г. Д. Імпліцитні конвенціональні метафори на представлення концепту CONFLICT / КОНФЛІКТ. The VII th International scientific and practical conference «Topical issues of science and practice» November 02-06, 2020 London. Great Britain, 2020. С. 605-610.

10.Мігорян О.В., Павлович Т.І. Федич Г. Д. Понятійні ознаки концепту CONFLICT. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологічна”. Одеса : Видавничій дім “Гельветика”, 2021. Вип. 47. Т. 2. С. 15 – 19.

11.Мігорян О.В. Практичний курс англійської мови як першої іноземної (аналітичне читання), 2 курс : навчальний посібник.   Чернівці, 2018.           120 с.

12.Єсипенко Н.Г., Мігорян О.В. Конспект лекцій з основ наукових досліджень та принципів академічної доброчесності (для студентів факультету іноземних мов) : навчальний посібник. Чернівці, 2020. 110 с.

 

асист. Москаль Т.Д.

 

1. Moskal T. Discussion – Based Classroom in TESL Format. Педагогічний альманах: збірник наукових праць. Часопис КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». 2017. №33. С.74 – 79 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:raAqr9AoQKIJ:nbuv. gov.ua/j-pdf/pedalm_2017_33_1.pdf+&cd=2&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

2. Tetiana Moskal. Types of writing styles and genres of written communication Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Родовід. 2019. №810: Германська філологія. С.109-117

3. Москаль Т.Д. Preconditions of leading a successful discussion in TESL format. Інноваційна педагогіка: науковий журнал. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2020. №25. Toм 1. С.91-95 http://www.innovpedagogy.od.ua/25-1

4. Москаль Т.Д. Навчання майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтованої дискусії. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології:      науковий журнал. Суми http://www.innovpedagogy.od.ua/25-1: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. № 3-4 (97-98). – С.118-129

 

к.ф.н., доц. Мусурівська О.В.

 

1.    Ірина Городецька, Олеся Мусурівська. Сугестивні техніки маніпулятивного впливу в рекламі косметичних засобів. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.- Чернівці; Видавничий дім «Родовід». – 2017. – Вип. 784: Германська філологія. – с.26-40.

2.    Олеся Мусурівська, Роксолана Палагнюк. Ідіоми та фразові дієслова в персонажному дискурсі. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. Науковий журнал, вип 5(14) –Чернівці, Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича, 2017 – с.224-232.

3.    I.M.Mykytiuk, O.V.Musurivska. Stylistic peculiarities of portrait description in a literary text. – Кременецькі компаративні студії. – 2017. – Вип. VII. Т.1 – с.409-418.

4.    Musurivska O.V, Kravchenko O.V. Home reading course book. (Навчальний посібник з читання англомовного художнього тексту), Чернівці, 2017,112 с.

5.    О. Мусурівська, Н. Чайковська. Невласне пряме мовлення в сучасному англомовному дискурсі Ієна Мак”юена. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал. – Чернівці; – 2018. – вип.1(15), с.248-251.

6.    Олеся Мусурівська, Оксана Лісевич. Метафора та алюзія як засоби вираження ситуативної та асоціативної іронії у творчості Террі Пратчетта // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: збірник наукових праць. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2018. – Вип.801: Германська філологія. – С.80-90.

7.    Вікторія Дрогобицька, Олеся Мусурівська. Казка як засіб формування іншомовної лексичної компетентності учнів початкової школи // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: збірник наукових праць. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2018. – Вип.801: Германська філологія. – С.61-68.

8.    Олеся Мусурівська, Валерія Гинку. Особливості класифікації позитивних та негативних емотивних фразеологіних одиниць // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: збірник наукових праць. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2019. – Вип.815: Германська філологія. – С.99-109.

9.    Валентина Павленко, Олеся Мусурівська. Основи дидактичних технологій з використанням відеоконтентів під час викладанння англійської мови в старшій школі. // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: збірник наукових праць. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2019. – Вип.816: Германська філологія. – С.127-137.

10.Mykytiuk I. Dialogue in Fiction: The Syntactic Level / I. Mykytiuk, O. Musurivska // LINGUACULTURE : peer-reviewed academic journal / Editor in Chief: prof. Rodica Dimitriu. – Iasi: Centre for (Inter)cultural and (Inter)lingual Research of Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania, 2020. – Volume 11. – Number 1. – P. 31-42. ISSN print – 2067-9696, ISSN electronic – 2285-9403. Режим доступу до журналу: http://journal.linguaculture.ro/archive/69-volume-11-number-1-2020. (EBSCO)

11.1. Олеся Мусурівська, Яна Кінащук. Стратегії розвитку навичок 21 століття у контексті сучасних підходів до викладання англійської мови. // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: збірник наукових праць. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2020. – Вип.822: Германська філологія. – С.62-73.

12.2. Олеся Мусурівська, Анастасія Косован. Інформаційно-комунікаційні технології та їх використання для розвитку усного мовлення учнів старшої школи. // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: збірник наукових праць. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2020. – Вип.822: Германська філологія. – С.74-84.

13.Практикум з розвитку навичок читання англомовного тексту: Методична розробка/ Укл.: О.В.Мусурівська, Т.В. Суродейкіна. Чернівці, 2020. 68 с.

 

к.ф.н., асист. Негрич Н.Д.

 

1. Негрич Н.Д. Індивідуально-авторське наповнення фразеологізмів у художньому тексті / Наталія Негрич // Актуальні проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці : РОДОВІД, 2014. – Вип. 692–693: Германська філологія – С. 111–114.

2.      Negrych N. Structural peculiarities of phraseological units in postmodernist discourse / Negrych Natalia // “The First International Conference on European Conference on Languages, Literature and Linguistics”. Proceedings of the Conference (April, 2014). “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Austria, Vienna, 2014. – P. 38–43.

3.      Негрич Н.Д. Фразеологізми у художньому дискурсі постмодерну/ Наталія Негрич // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця». – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – C. 195–198.

4.      I. Bekhta, N. Negrych. Idiom variation palette / Ivan Bekhta, Natalia Negrych // Proceedings of the 1st International Academic Conference “Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science” (Аustralia, Melbourne, 25 June 2014). Volume II. “Melbourne IADCES Press”. Melbourne, 2014. – P. 374–377.

5.      I. Bekhta, N. Negrych. Transformations of phraseological units in postmodernist discourse / Ivan Bekhta, Natalia Negrych // British Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.1. (5) (January-June). Volume I. “London University Press”. London, 2014. – P. 300–305.

6.      Негрич Н.Д. Звідки бере витоки вітчизняна фразеологія / Наталія Дмитрівна Негрич // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – №56. – С. 189–192.

7.      Negrych N. Semantic modulations of phraseological units / Natalia Negrych // Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest, 2013. – Vol. 4. – P. 56–59.

8.      Негрич Н.Д. Становлення фразеології за рубежем / Наталія Негрич // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 37. – 2013. – С. 228–231.

9.      Негрич Н. Вербалізація емоцій засобами фразеології / Наталія Негрич // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол.: В.І. Кушнерик, О.І. Огуй та ін. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2012. – С. 112–118.

10. Негрич Н.Д. Сучасний погляд на становлення вітчизняної фразеології / Наталія Негрич // Матеріали V Міжнародного наукового Форуму “Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття” Тези доповідей / За ред. В.О. Самохіної. – Х. : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 132–134.

11. Негрич Н.Д. Поняття “ідіома” і “фразеологічна одиниця” – спільне та відмінне у лінгвістичному розумінні / Наталія Негрич // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 207. Т. 219. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 78–80.

12. Негрич Н.Д. Ідіоматичні одиниці у постмодерністському художньому дискурсі / Наталія Негрич // Матеріали II докторантського колоквіуму “Концептуальний простір дискурсів: Квантитативна когнітологія”. – Чернівці : РОДОВІД, 2014. – 80 с. – С. 48–50.

13. Negrych N. Phraseological units in individually-author’s picture of the world / Natalia Negrych // Proceedings of Doctoral colloquium “Fictional discourses: in Search of Textual Environment”. – Chernivtsi, 2013. – 36 p. – P. 16.

14. Nehrych N. D. Deviations of phraseological units in individually-author’s picture of the world. N. D. Nehrych. Science and Education a New Dimension. Philology. – 2017 – V(41), Issue: 145 – P. 36-39.

15. Мігорян О. В., Негрич Н. Д. Прагмастилістична дієвість фразеологічної одиниці в індивідуально-авторській картині світу. О. В. Мігорян, Н. Д. Негрич. Science and Education a New Dimension. Philology. – 2018 – VI(50), Issue: 167 – P. 30-34.

16. Мігорян О. В., Негрич Н. Д. Дериваційні особливості формування префіксально-ономасіологічної категорії фазовості відіменниковими похідними. О. В. Мігорян, Н. Д. Негрич. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія» – 2017 – Випуск 3, том 2 – С. 80-83.

17. Негрич Н. Д. Модифікації фразеологічних одиниць: Лексико-семантичний аспект. Н. Д. Негрич. Науковий вісник Чернівецького університету. “Германська філологія”.– 2017 – Випуск 784. – С. 89-100.

18.     Ірина Кузьмич, Наталія Негрич Формування навичок усного перекладу в учнів старших класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів. І.В. Кузьмич, Н. Д. Негрич. Науковий вісник Чернівецького університету. “Германська філологія”. – 2020 – Випуск 822. – С. 49-61.

19.     Ольга Лалак, Наталія Негрич Функціонування французьких запозичень в сучасній англійській мові. О.В. Лалак, Н. Д. Негрич. Науковий вісник Чернівецького університету. “Германська філологія”.– 2019 – Випуск 810. – С. 51-62.

20. Nehrych N. D. PHRASEOLOGICAL TRANSFORMATIONS – A REFLECTION OF THE AUTHOR’S VIEW OF THE WORLD. N. D. Nehrych. Linguaculture. International Journal of the Iaşi Linguaculture Centre for (Inter)cultural and (Inter)lingual Research. – 2020 – Volume 11, Number: 1 –. P.43-59.

21. Негрич Н.Д. Фразеологічні одиниці в авторських світах: прагмастилістичний аспект. Н.Д. Негрич. The driving force of science and trends in its development: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference. – 2021 – Vol. 3. – С. 74-78.

22. Педагогічні умови формування готовності вчителів до роботи онлайн. Н.Д. Негрич, І.В. Сапожник. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2021. Вип. 37, Том 2. С. 272-277.

 

 

асист. Орищук С.В.

 

1.    Сергій Орищук, Ірина Трутяк. З досвіду використання автентичного підручника в процесі викладання англійської мови як другої іноземної для студентів 4 курсу факультету іноземних мов (на матеріалі підручника On Screen B2+ видавництво Express Publishing) – «Германська філологія», випуск 761, с.61-72, 2018.

2 . S. Oryshchuk Intensification Of The Process Of Teaching A Foreign Language Using Game Technologies In Higher Education – «Германська філологія», випуск 822, с.85-95, 2019.

3. Ольга Бешлей, Сергій Орищук «Підвищення мотивації студентів в умовах дистанційного навчання» – «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» № 37, с. 123-135, 2021.

Список навчально-методичних праць

1. Новітні технології навчання іноземної мови : Навчальний посібник – Упорядники : Орищук С.В., Шиба А.В. – Чернівці, 2016. – 76 с.

2. Практичний курс англійської мови як другої іноземної. 4 курс : Навчальний посібник / Укладачі : Молочко О.П., Орищук С.В. – Чернівці: Родовід 2015. – 336 с.

3. Айріс Мердок «Замок на піску»: Методичний посібник – Укладачі: Мусурівська О.В., Орищук С.В. – Чернівці, 2020. – 27с.

 

к.ф.н., доц. Павлович Т.І.

 

1.    Павлович Т. І. Моделі Каузації Емоційного Стану Страх Суб’єктами Дискурсу Чоловічої Статі в Сучасній Англомовній Літературі / Т. І. Павлович // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Єсипенко Н. Г. – Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2017. – Вип. 784 : Германська філологія. – С. 110–121

2.    Tetyana Pavlovych, Olga Migorian The Peculiarities of the Prefixal Word-Formation Process of the Onomasiological Category of Negation. “Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”. № 26. Дрогобич, 2019. С. 65–71.

3.    Павлович Тетяна, Мігорян Ольга Структурно-семантичні особливості дієслівних похідних префіксально-ономасіологічних категорій (діахронний аспект) // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Єсипенко Н. Г. – Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2020. – Вип. 822 : Германська філологія. – С. 175–185.

4.    Павлович Т.І., Мігорян О.В., Федич Г. Д. Імпліцитні конвенціональні метафори на представлення концепту CONFLICT / КОНФЛІКТ. The VII th International scientific and practical conference «Topical issues of science and practice» November 02-06, 2020 London. Great Britain, 2020. С. 605–610.

5.    Павлович Т., Швець М. Мовне вираження антропоморфізації рослин та тварин на стилістичному рівні у сучасних англомовних анімаційних фільмах (на матеріалі скриптів сучасних англомовних анімаційних фільмів). Науковий вісник: Львівський часопис № 8. 2020. С.204–210

6.    Павлович Т.І, Мігорян О.В., Федич Г.Д Понятійні ознаки концепту CONFLICT. Науковий вісник міжнародного гуманітарногоуніверситету. Серія”Філологічна”. Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2021. – Вип. 47. Т. 2. С. С. 15–19

7.    Павлович Т.І. Суродейкіна Т.В., Швигар Д.М. Особливості історизмів та лексичних архаїзмів у творчості Г. Лавкрафта Науковий журнал Молодий Вчений, № 7(95) липень 2021. С.78–85

 

Навчальні посібники

1. Попович Т.І., Шиба А.В. Практичний курс англійської мови як другої іноземної (аналітика), 3 курс: Навчальний посібник. – Чернівці, 2017. – 265 с.

2. Павлович Т.І. English Literature, 4 курс: Навчальний посібник. – Чернівці, 2019. – 79 с.

3. Павлович Т.І. Практичний курс англійської мови як першої іноземної (аналітика, усне мовлення), 1 курс: Навчальний посібник. – Чернівці, 2020. – 204 с.

4. Павлович Т.І. Практичний курс англійської мови як першої іноземної (усне мовлення), 2 курс: Навчальний посібник. – Чернівці, 2020. – 88 с.

5. Павлович Т.І., Гнатковська О.М. Home reading. Can you keep asecret? 4 курс: Навчальний посібник. – Чернівці, 2020. – 257 с.

6. Павлович Т.І., Гнатковська О.М. Home reading. Ноtel. 4 курс: Навчальний посібник. – Чернівці, 2021. – 375 с.

 

к.ф.н., доц. Сапожник І.В.

 

1.    Дискурсивні особливості фразеологізмів ЛСП «Clothes» / Н. Дяків, Т. Суродейкіна, О. Гнатковська, І. Сапожник // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім “РОДОВІД”, 2017. – Вип. 1 (14). –  С. 165 – 168.

2.    Literary Text Analysis: a Step-by-Step Guide : Навчальний посібник / Укл. О.М. Гнатковська, І.В. Сапожник. — Чернівці, 2017. — 104 с.

3.    Практичний курс англійської мови (для студентів 4 курсу) / Л.М. Грижак., Н.Л. Львова, І.В. Сапожник. – Чернівці, 2017. – 144 c . Рекомендовано до друку Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 8 від 26.06.2017 року)

4.    Роль мотивації в оволодінні іноземною мовою / Христина Клим’юк, Ірина Сапожник // Науковий вісник Черні­вець­кого університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2017. – Вип. 787-788: Германська філологія. – С.78-86

5.    Семантика та прагматика сленгу у художньому дискурсі Чарльза Буковскі / Ірина Сапожник, Крістіна Кіцан // Науковий вісник Черні­вець­кого університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2017. – Вип. 787-788: Германська філологія. – С.196-205

6.    Тестовий контроль знань на уроках англійської мови в загальноосвітніх школах / Пламада С.С., Сапожник І.В. // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: “Філологічні науки” (Мовознавство): Збірник наукових праць. – Дрогобич,2017. – N8. – Том 2. – С.49-52

7.    Literary Text Analysis Handbook : Навчальний посібник / Укл. О.М. Гнатковська, І.В. Сапожник. – Чернівці, 2018. – 96 с.

8.    Практичний курс англійської мови (для студентів 4 курсу) / Л.М. Грижак., Н.Л. Львова, І.В. Сапожник. 2-е вид., виправ і доповнене.– Чернівці, 2018. – 128 c .

9.    Практичний курс анг­лійської мови як другої іноземної. 5 курс. Підручник / Гнатковська О.М., Сапожник І.В., Соловйова О.В. – Чернівці: РОДОВІД, 2018. – 274 с.

10.Експліцитні засоби вираження оцінки в дискурсі інтернет-коментарів / Гнатковська О.М., Сапожник І.В., Суродейкіна Т.В. // ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – 2018. – № 33. – том 2. – C.30-33

11.Кооперативна робота як засіб формування комунікативної компетентності на уроках англійської мови у старшій школі / В. Мостова, І. Сапожник  // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім “Родовід”, 2018. – Вип. 801 : Германська філологія. – C. 104-113.

12.Практичний курс англійської мови як другої іноземної. 5 курс. Підручник / О.М. Гнатковська, І.В. Сапожник, О.В. Соловйова. — Чернівці, 2018. — 274 с. (Гриф МОН від 26.03.2014)

13.Literary Text Analysis: a Step-by-Step Guide : Навчальний посібник / Укл. О.М. Гнатковська, І.В. Сапожник. – Чернівці, 2019. –106 с.

14.Практичний курс англійської мови (для студентів 4 курсу) / Л.М. Грижак., Н.Л. Львова, І.В. Сапожник. 2-е вид., виправлене і доповнене.– Чернівці, 2019. – 60 c.

15.Лінгво-прагматичні особливості мовленнєвих актів незгоди в ток-шоу The Tonight Show з Джимі Фелоном / Білокучма Ю, Сапожник І. // Науковий вісник Чернівецького університету Германська філологія.,2019 Вип. 816. C. 138-148.

16.Внутрішня мова в англомовному художньому дискурсі / Грицюк М., Сапожник І. // Науковий вісник Чернівецького університету Германська філологія., 2019 Вип. 815. C. 129-142.

17.Відповідність письмових завдань у підручнику «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» М.А. Нерсисян та А.О. Піроженко програмі складання ЗНО з англійської мови/ Суродейкіна Т.В., Сапожник І.В., Гнатковська О.М. // «Молодий вчений», No 9 (85), вересень, 2020 р. С. 222 – 228. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-48.

18.Педагогічні умови формування готовності вчителів до роботи онлайн / Наталія Негрич, Ірина Сапожник // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 37. Том 2. – С.272-277.

19.Семантичні особливості ЛСП ВЕГАНСТВО в соціальних мережах / Сапожник І.В., Суродейкіна Т.В.// Науковий журнал «Молодий вчений», № 4 (92), квітень 2021 р. C.211-215.

20.PUBLIC SPEAKING: THE POWER OF PRESENTING. Навчально-методичний посібник. Укладачі: Cапожник І.В., Соловйова О.В.,Чернівці, 2021. 40 с

 

 

к.ф.н., доц. Соловйова О.В.

 

1. Soloviova, O. Compatibility of semantics of suffixes with gender assignment in Old English/ Soloviova, O., Bloshchynskyi, I., Tsviak, L., Voitiuk, O., Mysechko, O. International Journal of English Language and Literature Studies, 2021, 10(3), pp. 224–235. (Scopus)

2.       Soloviova O., Trefanenko I. Interactive Methods as Means of Ensuring Continuous Professional Development. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, 2021, 45 (2021) nr 2, S. 152-157.

3.                 Соловйова О.В., Суродейкіна Т.В. Аналіз іненникових і дієслівних суфіксів у давньоанглійській поемі BEOWULF. Молодий вчений. 2021. №95(7). C. 85-89.

4.                 Yesypenko, N., Soloviova, O. Noun-forming suffixes in old English: The semantic aspect. In Esse: English Studies in Albaniathis link is disabled, 2020, 11(1), pp. 40–64     (Scopus)

5.                 Yesypenko N., Soloviova O. Semantic Peculiarities of Feminine Derivatives in the Old English Language. Science and Education a New Dimension. Budapest, 2020. Philology, VIII (68), Issue: 226. P. 65-68.

6.                 Соловйова О. В., Татарчук К. Г. Аналіз ад’єктивних суфіксів у давньоанглійській поемі Beowulf [Текст]. Молодий вчений. 2020. №7. C. 175-178.

7.                 Soloviova O. Student scientific group work within the system of professional adaptation / Olga Soloviova, Iryna Trefanenko // German Science Herald, #2. – Bratislava, 2019 – P. 50-54.

8.                 Соловйова О. Семантичні особливості функціонування синтаксичного порівняння в давньоанглійському періоді / Соловйова О., Федина А. // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім “Родовід”, 2019. – Вип. 815 : Германська філологія. – С. 142 – 156.

9.                 Soloviova O. Onomasiological Analysis of Semanytic Field “SIZE” in Modern English / O.Soloviova// // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2019. – Вип. 810 : Германська філологія. – P. 140-148.

Навчально-методичні розробки:

1.                 Гнатковська О.М., Сапожник І.В., Соловйова О.В. Практичний курс англійської мови як другої іноземної. 5 курс. Підручник. Чернівці, 2018. 276 с. 10 др.арк.

2.                 Соловйова О.В. History of the English Language. – Чернівці, 2019. – 112 с. (Затверджено Вченою радою ЧНУ)

3.                 PUBLIC SPEAKING: THE POWER OF PRESENTING. Навчально-методичний посібник. Укладачі: Cапожник І.В., Соловйова О.В. Чернівці, 2021. 40 с.

4.                 Find Your Voice: Debating. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи. Укладачі: Гнатковська О.М., Соловйова О.В. Чернівці, 2021. 55 с.

 

асист. Стерлікова М.С.

 

1. Стерлікова М.С. Віршована форма як ознака ліричного дискурсу. Германська філологія,

випуск 783 Чернівецького національного університету. Чернівці: Видавничий дім

«РОДОВІД», 2016. С. 103-113.

2. Marharyta Sterlikova. Comparative analysis of stylistic devises in the English and French

songs of independent scene. Science and Education a New Dimension. Philology. Budapest:

Society for Cultural and Scientific Progress, Philology, VII (55), Issue: 189, 2019 Feb. P.54-59

1. Стерлікова М.С. Віршована форма як ознака ліричного дискурсу. Германська філологія,

випуск 783 Чернівецького національного університету. Чернівці: Видавничий дім

«РОДОВІД», 2016. С. 103-113.

2. Marharyta Sterlikova. Comparative analysis of stylistic devises in the English and French

songs of independent scene. Science and Education a New Dimension. Philology. Budapest:

Society for Cultural and Scientific Progress, Philology, VII (55), Issue: 189, 2019 Feb. P.54-59

https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/fil_vii_189_55.pdf

3. Стерлікова М.С. Особливості вживання дієслів у пісенному дискурсі. Науковий вісник

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія:

Філологічні науки (мовознавство). Дрогобич: Дрогобицький національний університет

імені Івана Франка, 2018. № 9. С.215-219

http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhivnomerov/2018/NV_2018_9/50.pdf

4. Стерлікова М.С. Опозиція Будинок / шлях у контркультурній ліриці Великобританії

1900-х рр. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

Серія: Філологія, Соціальні комунікації. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Том 30

(69) № 4, 2019. С. 134-140

http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/4_2019/part_2/28.pdf

5. Стерлікова М.С., Суродейкіна Т.В. Особливості вживання повторів у текстах

Британської незалежної сцени. Науковий журнал «Молодий вчений» #7 (83) липень 2020 р.

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/7/18.pdf

6.Marharyta Sterlikova. Semantic properties of the nominal parts of speech in the lyrics of the

2000s British independent scene. SCIENTIFIC JOURNAL OF POLONIA UNIVERSITY

PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ «PNAP» Том 38 № 1-2 / 2020

CZESTOCHOWA 2020. С. 98-104

http://pnap.ap.edu.pl/index.php/pnap/article/view/473

7.Стерлікова М.С. Рок у англомовному пісенному дискурсі як предмет філологічного

дослідження. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна філологія: тенденції

та пріоритети розвитку». Одеса: «Центр філологічних досліджень», 2017. С. 57-59.

8. Sterlikova M. LSD of the interaction of primary dictionary and

contextually imposed meaning in the lyrics of Oasis. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в

сучасному середовищі: літні диспути:

тези доп. II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17-18 серпня 2020 р. –

Дніпро, 2020.International Electronic Scientific and Practical Journal “WayScience” (ISSN

2664-4819 (Online))

 

к.ф.н., доц. Суродейкіна Т.В.

 

1.Дяків Н. Дискурсивні особливості фразеологізмів ЛСП «Clothes» / Н. Дяків, Т. Суродейкіна, О. Гнатковська, І. Сапожник // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці: Видавничий дім “РОДОВІД”, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 164 – 170.

2.Мотовилець О.В., Суродейкіна Т.В. Концептуалізація мистецтва у мистецтвознавчому публіцистичному дискурсі / Мотовилець О.В., Суродейкіна Т.В. // News Of Science And Education. – Прага: Publishing House «Education And Science» S.R.O., 2017. – Вип. 1(4) – С. 22-27.

3.Суродейкіна Т., Вівчарик В. Синтаксична організація мовленнєвих актів згоди / незгоди у персонажному діалогічному мовленні // Тетяна Суродейкіна, Віта Вівчарик // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці: Видавничий дім “РОДОВІД”, 2017. – Вип. 787 – 788. – С. 230 –239.

4.Суродейкіна Т.В. Практикум з розвитку навичок читання англомовного тексту: Методична розробка / Укл.: Т.В. Суродейкіна. – Чернівці, 2018. – 56 с.

5.Гнатковська О.М. Експліцитні засоби реалізації категорії оцінки в дискурсі інтернет-коментарів / Гнатковська О.М., Сапожник І.В., Суродейкіна Т.В. // Науковий вісник міжнародного Гуманітарного університету: Збірник наукових праць . Серія: ФІЛОЛОГІЯ. – Одеса, 2018. – Вип. 33. Том 2. – С. 30 – 33. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2018_33(2)__10.

ICV 2019 65.06 ISSN: 2409-1154 (print)

6.Суродейкіна Т., Сащук А. Прагматика діалогів у казковому дискурсі Л.Керрола // Тетяна Суродейкіна, Аліна Сащук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім “Родовід”, 2018. – Вип. 796 : Германська філологія. – С.103 – 118.

7.Суродейкіна Т. В., Сащук А.Р. Комунікативні властивості діалогу / Суродейкіна Т.В., Сащук А.Р. Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko – praktická konference «Zpravy Vedecke Ideje-2018», Volume 5 : Praha. Publishing House «Education and Science», 2018 р. – С.16 – 19.

8.Суродейкіна Т., Новак І. Формування соціокультурної компетентності у роботі з автентичними текстами // Тетяна Суродейкіна, Ірина Новак // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім “Родовід”, 2018. – Вип. 801 : Германська філологія. – С. 99 – 108.

9.Суродейкіна Т. В. Психологічно-вікові передумови формування соціокультурної компетентності учнів старшої школи / Т. В. Суродейкіна, І. В. Новак // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури», м. Львів, 11–12 травня 2018 року. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2018. – С. 104–107.

10.  Суродейкіна Т., Чорняк А. Лексико-семантичне поле емоцій у дискурсі Ентоні Дорра “All the Light we Cannot See” / Тетяна Суродейкіна, Чорняк Анастасія // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім “Родовід”, 2018. – Вип. 801 : Германська філологія. – С.109 –118.

11.  Суродейкіна Т.В. Практичний курс з фонетики англійської мови: словесно-фразовий рівень : Методична розробка / Укл.: Суродейкіна Т.В. Чернівці, 2019. 104 с. 6.04 др.а.

12.  Суродейкіна Т.В. Практикум з розвитку навичок читання англомовного тексту: Методична розробка / Укл.: Т.В. Суродейкіна. Чернівці, 2019. 56 с. 3, 95 д.а.

13.  Суродейкіна Т., Алі Т. Асоціативні категорії темпоральних фразеологізмів у художньому дискурсі Р. Ріггза. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім “Родовід”, 2019. – Вип. 816 : Германська філологія. – С. 149—158.

14.  Сучасна література англомовних країн: конспект лекцій : навч.посіб. / укл. Т.В. Суродейкіна, Чернівці: 2020. 156 с.

15.  Практикум з розвитку навичок читання англомовного тексту: Методична розробка / Укл.: О.В. Мусурівська, Т.В. Суродейкіна. Чернівці, 2020. 68 с.

16.  Особливості вживання повторів у текстах Британської незалежної сцени [Текст] / М. С. Стерлікова, Т. В. Суродейкіна // Молодий вчений. — 2020. — №7. – С. 81 – 84. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-18. URL:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/7/18.pdf ICV 2019 63.17

ISSN: 2304-5809 (print)

17.  Суродейкіна Т.В., Сапожник І.В., Гнатковська О.М. Відповідність письмових завдань у підручнику «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» М.А. Нерсисян та А.О. Піроженко програмі складання ЗНО з англійської мови. «Молодий вчений» • No 9 (85) • вересень, 2020 р. С. 222 – 228. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-48. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/9/48.pdf ICV 2019 63.17 ISSN: 2313-2167 (online)

18.  Курс практичної фонетики англійської мови: Практичний посібник / Укл.: Суродейкіна Т.В., Довгопола А.С., Ліннікова В.О. Чернівці, 2020.146 с. 8,48 др.а

19.  Гнатковська О. М., Сапожник І. В., Суродейкіна Т. В. Формування мовного портрета американця за допомогою особових займенників в інавгураційних промовах президентів США. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 81. Том І. 238 с. ISSN 2414-1135 DOI: 10.26661/2414-1135-2021-81-1-13

20.  Семантичні особливості ЛСП ВЕГАНСТВО в соціальних мережах [Текст] / І. В. Сапожник, Т. В. Суродейкіна // Молодий вчений. — 2021. — №4. – С.211 – 215. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-4-92-44 ISSN: 2313-2167 (online)

21.  Особливості історизмів та лексичних архаїзмів у творчості Г. Лавкрафта. [Текст] / Т.І. Павлович, Т. В. Суродейкіна, Д.М. Швигар // Молодий вчений. — 2021. — №7 (95). – С.78 – 84. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-17 ISSN: 2313-2167 (online)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3862-5677

22.  Аналіз іменникових і дієслівних суфіксів у давньоанглійській поемі Beowulf. [Текст] / Соловйова О.В., Т. В. Суродейкіна // Молодий вчений. — 2021. — №7 (95). – С.85 – 89. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-18 ISSN: 2313-2167 (online)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3862-5677

23.  Курс практичної фонетики англійської мови: Практичний посібник / Укл.: Суродейкіна Т.В., Довгопола А.С., Ліннікова В.О.Чернівці, 2021.188 с. 10,92 др.а

 

к.ф.н., асист. Федич Г.Д.

 

1.    Мігорян О.В., Павлович Т.І. Федич Г. Д. Понятійні ознаки концепту

CONFLICT. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологічна”. Одеса : Видавничій дім “Гельветика”, 2021. Вип. 47. Т. 2. С. 15 – 19.

 

2.    Мігорян О.В., Павлович Т.І. Федич Г. Д. Імпліцитні конвенціональні метафори на представлення концепту CONFLICT / КОНФЛІКТ. The VII th International scientific and practical conference «Topical issues of science and practice» November 02-06, 2020 London. Great Britain, 2020. С. 605-610.

Навчально-методичні посібники:

1.    Практичний курс з англійської мови. Домашнє читання: навчальний посібник / Молочко О.П., Федич Г.Д. – Чернівці, 2020. – 176с.

2.    Конан Дойл А. Шерлок Холмс : вибрані історії = Sherlock Holmes : Selected Stories. Посібник з домашнього читання (на англ. мові) / Методична обробка тексту, примітки і комплекс вправ О.М. Гнатковська, Н.В. Садовник-Чучвага, Г.Д. Федич. – Чернівці, 2021. – 194 с.

к.п.н., доц. Шиба А.В. 1. Shyba A. Sociocultural competence formation in the process of foreign language acquisition / Alyona Shyba // American Journal of Education. –No. 4 (2), August 2017. – The University of Chicago Press, 2017. – 811 – 817 pp.

2. Шиба А.В. До питання сутності професійної компетентності майбутнього перекладача   / А. В. Шиба // Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку, Харків, 2017, С. 76-79. – Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково практичної конференцій, 26 – 27 січня, 2017

3. Шиба А., Буляховська О. Рольові ігри на уроках іноземної мови як засіб мотивації учнів початкових класів / Альона Шиба, Ольга Буляховська // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія : Германська філологія. Вип. 787-788. – Чернівці, 2017. – С. 251 – 264.

4. Шиба А.В. Формування соціокультурної компететності студентів, що вивчають іноземну мову / Шиба А.В. // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця». – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – С. 122-125.

5. Shyba A. Students’ sociocultural competence formation during extra-curricular activities / Alona Shyba // Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: «Pedagogy. Social Work». Issue 1 (42) ’ 2018. – Pp. 272 – 275. Режим доступу : https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/20602/1/%D0%A8%D0%B8%D0%B1%D0%B0%20%D0%90..pdf

6. Shyba A. Factors facilitating teacher’s professional competence development / Alyona Shyba // International Journal of the Iasi Linguaculture Centre for (Inter)cultural and (Inter)lingual Research “Linguaculture” – Vol. 10, Number 1, 2019. – Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“. – Iaşi, 2019. – 103 – 112 pp.

7. Шиба А.В. Реалізація системно-діяльнісного підходу в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови // Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця : VI міжнародна науково-практична конференція: збірник наукових праць : Молодий вчений, липень 2020р. – № 7.1 (83.1). – Молодий вчений, 2020 – С. 146-149

8. Shyba A. Teaching Lithuanian as a second language: sociocultural aspect // Сучасна наука у контексті євроінтеграційних процесів: XXVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Полтава, 02 березня 2020 р. – Ч. 2. – Дніпро: ГО «НОК», 2020 – С.30-35

9. Shyba A. The influence of the affective factors on the foreign language acquisition // The XI-th International scientific and practical conference «Academic research in multidisciplinary innovation» November 30 – December 03, 2020 Amsterdam, Netherlands, pp. 241-244.

10.                Shyba A. Assertiveness in the process of foreign language communicative competence formation // Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 37, том 3, 2021 – С. 288 – 292

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed