Вибіркові дисципліни для студентів магістерського рівня “Середня освіта”

 

Курс   5  Семестр  10  Навчальний   рік   2022-2023   н.р.

Анкета для голосування: https://forms.gle/dLbJy9pNLwKB1R9F7

Блок ВК 1 

Педагогічний менеджмент/ Інноваційні технології навчання у сучасній школі/ Лідерство та основи партнерської взаємодії в освітньому процесі

Результати опитування

Блок ВК2

Результати опитування

Блок ВК3

Результати опитування

Блок ВК5

Результати опитування

Блок ВК5

Результати опитування

Курс   6  Семестр  11  Навчальний   рік   2023-2024   н.р.

Опис дисциплін Обсяг 

4 кредити, іспит

Курс “Ділове писемне мовлення другою іноземною мовою” є вибірковою дисципліною у професійній підготовці магістрів зі спеціальності “Середня освіта”. Він охоплює актуальні питання німецькомовної писемної комунікації, що дає можливість вирішувати практичні професійно-орієнтовані завдання. Курс передбачає розширення мовної підготовки студента, а також поглиблене вивчення сучасного ділового писемного мовлення: від основоположних знань про написання ділових листів, імейлів, нотаток до заповнення онлайн-профілів, підготовки презентацій, опису діаграм тощо. У ході вивчення дисципліни формуються комунікативні компетенції в сферах професійного, ділового та ситуативного спілкування в письмовій формі, навички практичного володіння німецькою мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена потребами професійного та ділового спілкування.

 

Форма вибору: https://forms.gle/1v6gszzbRb6fYdWV8

Результати вибору: 

Навчальна дисципліна “Практична граматика другої іноземної мови” для студентів магістратури має на меті ознайомити майбутніх фахівців з граматичним матеріалом на рівні В2-С1, поглибити та систематизувати отримані раніше знання. У курсі розглядаються питання морфології і синтаксису сучасної німецької мови. Основна увага спрямована на набуття фахово-комунікативної компетенції з німецької мови для практичного застосування (викладання, переклад) в усному та писемному мовленні. У процесі навчання студенти поглиблять свої знання з німецької граматики шляхом тренування письмових навичок (тестових завдань, лексико-граматичних вправ, перекладів, переказів, творів) та ситуативно-комунікативного мовлення.

 

 

Навчальна дисципліна “Усне мовлення другою іноземною мовою” є вибірковою дисципліною у професійній підготовці магістрів зі спеціальності “Середня освіта”. Курс передбачає розвиток, удосконалення і автоматизацію комунікативних вмінь і навичок студента у процесі іншомовної комунікації, вивчення особливостей використання вербальних і невербальних засобів комунікації, а також поглиблення мовленнєвих і соціокультурних знань майбутніх вчителів. У ході вивчення дисципліни формуються мовленнєві вміння студентів, розвиваються навички та вміння творчо оволодіти усним мовленням у різних сферах та ситуаціях спілкування; формуються мовленнєві навички та вміння, які необхідні студентам для подальшого застосування німецької мови у певних мовленнєвих ситуаціях з урахуванням об’єктивних обставин; розширюється словниковий запас та активізуються лексичні одиниці, набуті на попередніх етапах навчання.

 

 

 

 

 

Comments are closed